Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/563
Title: การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3
Other Titles: The research for development the best practice in socio-economic development of Chiang Mai Local Communities Phase 3
Authors: สุระ, กาญจนา
และคณะ
Keywords: ต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความอยู่ดีมีสุข
Issue Date: 2556
Publisher: Chiang Mai Rajabhat University
Abstract: การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้จากการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้แนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จากการประยุกต์ใช้คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ศึกษาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์และความต้องการเข้าร่วมโครงการได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 13 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนแต่ละฝ่ายของ อปท.ได้แก่ ฝ่ายผู้บริหาร ฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน ฝ่ายสภารวมถึงตัวแทนชุมชน การศึกษาใช้วิธีการประเมินโดยวิธีการสามเส้าในประเด็นของการประยุกต์ใช้คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทนและขยันหมั่นเพียร และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ วิเคราะห์ผลการวิจัยด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ผลการวิจัยพบว่าระดับของการประยุกต์ใช้คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการองค์กรของ อปท. ในฝ่ายผู้บริหารมีระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การประยุกต์ใช้คุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของฝ่ายผู้ปฏิบัติงาน และระดับการประยุกต์ใช้คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฝ่ายสภา อปท. ตามลำดับการพัฒนาต้นแบบสามารถประเมินได้จากความอยู่ดีมีสุขของชุมชน อาศัยการวิเคราะห์และถอดบทเรียนร่วม กับตัวแทนของชุมชน ในพื้นที่การปกครองของ อปท. ได้แก่ ความอยู่ดีมีสุขที่เกิดจากคนในชุมชนมีงานทำ มีรายได้ ไม่มีหนี้สิน มีเพื่อนบ้านที่ดี การมีครอบครัวที่อบอุ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงชุมชนมีส่วนร่วมกันอย่างสามัคคี ผลการวิจัยสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้จากการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่โดยการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลการประเมินของการประยุกต์ใช้คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ที่สามารถตอบสนองความอยู่ดีมีสุขของชุมชนได้อย่างแท้จริง พบว่าต้นแบบของการบริหารจัดการที่ดี ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายผู้บริหารของ อปท. กับภาคประชาชน บนฐานของคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทนและขยันหมั่นเพียรและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่มีการนำไป ใช้ในการทำงานโดยเฉพาะคุณธรรมที่ อปท. จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำไปใช้ที่มีการนำไป คือความซื่อสัตย์สุจริต ขณะเดียวกันภาคประชาชนก็จะต้อง เน้นการมีส่วนร่วมกับ อปท.ให้มากขึ้นโดยเฉพาะ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินกิจกรรม หรือโครงการที่ อปท.ได้ ส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขให้กับชุมชน ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งนี้คือต้องมีการขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นจากการบริหารจัดการ อปท. ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นบนฐานของคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีบริบท ใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่
Description: This study aims to synthesis the knowledge of the best practice for local socio-economic development in Chiang Mai in order to have the guidelines for applying the sufficiency economy to develop the management of local administrative organizations (LAOs). Population were from Chiang Mai local administrative organizations and communities. Purposive sampling was used and 13 samples working in management level, operation level and parliament of 13 local organizations were selected. Triangulate had been used to evaluate the application of the sufficiency economy; integrity, patience and diligent as well as generosity for internal management of LAOs. Sample statistic included mean, percentage and standard deviation. The finding showed that the management level had the highest application for their internal management and the operation as well as the parliament had the high application for their internal management respectively. The best practice of local socio-economic development could be evaluated from the well-being of communities . All of these well-being consisted of employment, income, self-reliance, good neighbor, no debt, warm families, safety of living and property and a unity of communities. Brains storming with involving people were also used in order to get guidelines to develop the application of sufficiency economy in LAO’s management and can make well-being for communities if the management level and the local people has a good collaboration based on sufficiency economy; integrity, patience and diligent as well as generosity. Integrity is the first priority to apply in the internal management. Local people should increase their participation with LAOs particularly following up and evaluating LAOs’ activities. In addition, it should motivate and enlarge the best practice of socio- economic development base on sufficiency economy to the 7- up-north provinces whose contexts are similar to Chiang Mai.
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/563
Appears in Collections:Research Report

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover.pdfCover489.04 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract412.61 kBAdobe PDFView/Open
Chapter1.pdfChapter1408.3 kBAdobe PDFView/Open
Chapter2.pdfChapter2484.87 kBAdobe PDFView/Open
Chapter3.pdfChapter3504.39 kBAdobe PDFView/Open
Chapter4.pdfChapter4628.67 kBAdobe PDFView/Open
Chapter5.pdfChapter5678.14 kBAdobe PDFView/Open
Chapter6.pdfChapter6393.03 kBAdobe PDFView/Open
Bibliography.pdfBibliography428.9 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfAppendix3.77 MBAdobe PDFView/Open
Content.pdfContent424.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.