Research Report Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 510
Issue DateTitleAuthor(s)
-ทัศนคติด้านระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ส่งผลต่อความประทับใจในการบริการการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จารุณี, อินต๊ะสอน; Jarunee, Intason
-การศึกษาปัจจัยการยอมรับระบบอีเลิร์นนิงของนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แก้วฟุ้งรังษี, พรพิมล; Kaewfoongrungsi, Pornpimon
2561การวิเคราะห์ความสอดคล้องของทรัพยากรสารสนเทศกับหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รัชฎาภรณ์, มูลมาก; สุณี, ไชยวงษ์; Ratchadaporn Moonmark; Sunee Chaiwong
19-Jun-2019การรับรู้ และการจัดการข้อมูลข่าวสารของชุมชนเมืองเชียงใหม่สุปราณี, วัฒนสิน
19-Jun-2019การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 : กรณีศึกษา นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จิรวรรณ, บุญมี; ธวัชชัย, บุญมี
1-Jun-2560การพัฒนาระบบบัญชีผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มงคลสมัย, วาริพิณ; ณัฐธยาน์, บันเทา; ปนัดดา, โตคำนุช
Jun-2560การพัฒนาระบบบัญชีผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วาริพิณ, มงคลสมัย; ณัฐธยาน์, บันเทา; ปนัดดา, โตคำนุช
28-Feb-2562การพัฒนาระบบบัญชีผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มงคลสมัย, รองศาสตราจารย์ ดร.วาริพิณ; โตคำนุช, นางสาวปนัดดา; บันเทา, นางณัฐธยาน์
21-Nov-2018The Potential of Information Technology for the Elderly in the Area of Mae Hong SonPanpaeng, Sancha; Phanpeang, Phattharamon; Mahathamnuchock, Siwaporn
21-Nov-2018Cigarette Smoke Detectors for Non-Smoking Areas in the BuildingPanpaeng, Sancha; Phanpeang, Phattharamon; Metharak, Ekkasit
2557หลักกำรบัญชีขั้นต้นกรวีร์, ชัยอมรไพศาล
2561การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ธฤษ, เรือนคำ; ศิริกรณ์, กันขัติ์; พิมพ์ชนก, สุวรรณศรี; ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์; วินัย, กันขัติ์
2561การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้กระบวนการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่วชิรา, เครือคำอ้าย; ชวลิต, ขอดศิริ
2561การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรณี เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ว่านสี่ทิศ สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูนพิมพ์ชนก, สุวรรณศรี; กิตติศักดิ์, โชติกเดชาณรงค์; ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์; ศิริกรณ์, กันขัติ์; เมลาณี, บังคมเนตร
2561ความเชื่อมโยงของมาตรฐาน GAP ต่อการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานของกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนเกษม, กุณาศรี; ชนิตา, พันธุ์มณี
2561รูปแบบการเสริมสร้างการใช้สื่อของสภานักศึกษา เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมการเมืองตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือชุฏิภัคศ์, เขมวิมุตติวงศ์
2561การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์ของวัตถุเม็ดเพื่อในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จิราภรณ์, ปุณยวัจน์พรกุล
2561คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดร.ภัทรานิษฐ์, สรเสริมสมบัติ
2561การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วาริพิณ, มงคลสมัย
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการใช้แอพพลิเคชั่น ด้านการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน สำหรับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่จิรเดชา, วันชูเพลา; กิติยาภรณ์, อินธิปีก
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 510