Research Report Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 701
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูรายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสิตา, ทายะติ
-Development of Internet of Things System for Environment Control in Niam Hom (Strobilanthesnivea Craib) HousePanpaeng, Sancha; Payakkhin, Natawut; Maneejamnong, Pipop
-การอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำเนา, หมื่นแจ่ม; Samnao, Muenjaem
-การพัฒนาครูในการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำเนา, หมื่นแจ่ม; Samnao, Muenjaem
-การพัฒนากิจกรรมการเสริมแรงทางบวกเพื่อพัฒนาความสนใจในการทำ กิจกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใจเตี้ย, อทิตยา; Jaitia, Atitaya
-การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนของ หมู่บ้าน ป่าสักงาม ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่อาษากิจ, ์เจนจิรา
-การพัฒนาสื่อจำลองโต้ตอบเสมือนจริงสำหรับการสอนปฏิบัติการรายวิชา PHYS1115 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพเมืองมา, กมลพรรณ; Mungma, Kamonpun
-การเตรียมผงผลึกเฟร์โรแมกเนทริกที่มีขนาดเล็กของ Y2.7Bi0.3Fe4.7Mn0.3O12 ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยวิธีการเผาไหม้ของแข็งกรพรม, จิตรกร; Kronphom, Chittakron
-การใช้เทคนิคการวิเคราะห์วิดีโออัตราเร็วสูงศึกษาการเคลื่อนที่ของ เพนดูลัมวงแหวนเพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูฟิสิกส์ปุณยวัจน์พรกุล, จิราภรณ์; Poonyawatpornkul, Jiraporn
-คุณภาพชีวิตการทำงานในภาวการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย พันธุ์ใหม่ 2019 : กรณีศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่คำฝั้น, อัจฉรา; Khamfun, Atchara
-พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์กับการรู้เท่าทันข่าวลวงของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภักดีมวลชน, อัญมณี; Khamfun, Atchara
-พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ทวิตเตอร์ของกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จันทร์สอง, ศุภณิช; Chansong, Suphanit
-กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในช่วงวิกฤติการแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรนาของผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัด เชียงใหม่มณีธร, ภีมภณ; Maneetorn, Peemaphon
-การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริการนักศึกษาเพื่อการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภิมายกุล, สมเด็จ; Phimaikun, Somdet
-กระบวนการสืบทอดวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ดำ ในกลุ่มเด็กและ เยาวชน พื้นที่การท่องเที่ยวชุมชนบ้านจ่าโบ่ อำเภอปางมะผ้า จังหวัด แม่ฮ่องสอนเป็งมล, ทับทิม; Pengmol, Taptim
-การสร้างนวัตกรรมหนังสือภาพเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษา ด้านการพูดของเด็กปฐมวัยพื้นที่ห่างไกลในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนหงษ์ใส, ตฤณ; HONGSAI, TRIN
-รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำครูด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกระบวนการจัดการความรู้ประสงค์สุข, คมศิลป์; Prasongsuk, Komsin
-รูปแบบการถ่ายทอดอาชีพการทำปานซอยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนฉิมบุญมา, ประสิทธิ์ ฉิมบุญมา; Chimboonma, Prasit
-พฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอินทจักร์, ทัศน์กร; Intajak, Taskorn
-การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลช้างโดยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนสินธุยา, หทัยทิพย์; สวัสดีนฤนาถ, ชยานนท์; Sintuya, Hathaithip; Sawatdeenarunat, Chayanon
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 701