Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 173 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
26-Jan-2561การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดย กศน.ตําบล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเขตชานเมืองในจังหวัดเชียงใหม่เกษมกุลทรัพย, เอกพจน์; พัฒนพงศ, นรินทร์ชัย
26-Jan-2561ปัจจัยที่มีผลต่อการยกเลิกรายวิชาเรียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552เมธีวัฒนากุล, กัญญาภัค; จันทร์เที่ยง, นายราชันย์
28-Jan-2561การจัดการความรู้ทางด้านการเงินและการบัญชีเพื่อพัฒนาการผลิตเห็ดและผักปลอดสารพิษกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บ้านเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่มงคลสมัย, ผศ.วาริพิณ
26-Jan-2561ภูมิปัญญาท้องถิ่นของการรักษาโรคแบบพื้นบ้านในจังหวัดพิษณุโลกกาญจนศิริ, วิเรขา; สุวรรณศักดิ์, เติมศักดิ์; เลิศรักษ์ทวีกุล, ชัยพัชร; สะและน้อย, กรรณสิทธิ์
28-Jan-2561การประเมินผลการใช้งานโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของการวิจัยในชั้นเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตศรีวิชัย, ปกรณ์
28-Jan-2561การวิเคราะห์ระบบการใช้งานเครื่องตรวจลายนิ้วมือในองค์กรอรัญยกานนท์, นิสา
28-Jan-2561ผลของการใช้ฮอร์โมนจิบเบอเรลลินต่อผลผลิตของเห็ดโคนญี่ปุ่นพิชัย, ผศ.ดร.กัลทิมา
28-Jan-2561การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้วยการจัดการความรู้ผลิตภัณฑ์เห็ดและผักปลอดสารพิษกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่นิลวรรณ, ผศ.เดชวิทย์
28-Jan-2561ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2551ใจรักษ์, ผศ.เสาวณี
28-Jan-2561การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและเขียนสำหรับนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำหรับครูในโรงเรียนชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่มากมี, ดร.เกตมณี