Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 173 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
28-Jan-2561ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลระดับผู้บริหารศึกษาเฉพาะกรณี : องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดสมุทรปราการมณีปุระ, อรรถสิทธิ์
28-Jan-2561การบริหารตนทุนและการประเมินมูลคาการผลิตโดยรวม ของผลิตภัณฑจากไผเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีกลาปราบโจร, ขวัญนรี
28-Jan-2561การศึกษาเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ภาษาจีนกับภาษาไทยหยินลี่, หวง
28-Jan-2561การศึกษาการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่บ้านเอียก ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่คุณประดิษฐ์, อ.ดร.ทัตพร; เสมณีย์, ประดิษฐ์
28-Jan-2561การเพาะเลี้ยง Botryococcus braunii ในไบโอรีแอคเตอร์ ที่ผลิตจากขวดน้ำพลาสติกทะพิงค์แก, อ.ดร.ธัญญา
28-Jan-2561การพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับเด็ก ที่มีความต้องการพิเศษโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง : ศูนย์พัฒนามนุษย์และบุคคลที่มีความพิการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ใจเตี้ย, อ.อทิตยา
28-Jan-2561คุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่่สมยานะ, ผศ.วีระศักดิ์
28-Jan-2561การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น ดนตรีล้านนา ในเขตวัฒนธรรมน่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2บุญอนนท์, อ.อำนาจ
28-Jan-2561การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ เรื่อง การเขียนประโยคสำหรับผู้เริ่มเขียนภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรีตัณฑ์จิตานนท์, รศ.ดร.พรหทัย
28-Jan-2561แนวทางการพัฒนาการทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1สืบฟัก, นางสุภาสิริ