Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 77 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูรายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสิตา, ทายะติ
2019การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และเขียนภาษาไทยโดยใช้หนังสือเล่มเล็กสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการยุพิน, อินทะยะ
2019การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยสนิท, สัตโยภาส
2019รูปแบบการพัฒนาผู้ให้บริการช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษาโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและการจัดการความรู้สุรินทร์, ยอดคำแปง
2019ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการยับยั้งการเจริญเติบโตในเซลล์มะเร็งของสาร สกัดหยาบจากพืชตระกูล Euphorbiaceae ในพื้นที่ลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูนดร.สิวลี, รัตนปัญญา
2019การพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สู่การท่องเที่ยวระดับอาเซียนธนมนต์, ธนรัตนพิมลกุล
2019ผลของการเอนแคปซูเลชันโดยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งต่อสมบัติทางกายภาพและเคมีของมะเกี๋ยงนริศรา, วิชิต; หยาดฝน, ทนงการกิจ; พิรัญชนา, ภาณุสัณห์
2019การพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง การอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาผศ.นาตยา, วงศ์รักมิตร
2019การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ กรณีศึกษา พื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ประธาน, คำจินะ
2019การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ในป่าชุมชนบ้านหัวทุ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่วิมลรัตน์, พจน์ไตรทิพย์; วาสนา, ประภาเลิศ; กิตติศักดิ์, โชติกเดชาณรงค์