Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 25 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนุ่่มมีศรี, สุรศักดิ์; และคณะ
2556การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กับท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ไชยเมืองดี, ชุลีกาญจน์; และคณะ
2556การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3สุระ, กาญจนา; และคณะ
2556การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อเพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2คำปัน, บุญเลิศ; และคณะ
2556การพัฒนาทักษะการสืบค้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จิวาลักษณ์, นภารัตน์; และคณะ
2556การบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน บนฐานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนรัชเวทย์, อโนดาษ์; และคณะ
2556การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนรัชเวทย์, อโนดาษ์; และคณะ
2554การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาวิชาวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่นุ่มมีศรี, สุรศักดิ์; และคณะ
2554การจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนุ่มมีศรี, สุรศักดิ์; และคณะ
2551ผลการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาชุมชนชนบทสู่ชุมชนเมืองอย่างมีความสุข กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่สัตโยภาส, สนิท; และคณะ