Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/624
Title: ผลการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาชุมชนชนบทสู่ชุมชนเมืองอย่างมีความสุข กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
Authors: สัตโยภาส, สนิท
และคณะ
Issue Date: 2551
Publisher: Chiang Mai Rajabhat University
Description: แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทสู่ชุมชนเมืองอย่างมีความสุข : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนชนบทของตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สู่ชุมชนเมืองที่มีความสุขด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งมีโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยนี้ จำนวน 5 โครงการย่อยคือ โครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเขตชานเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน โครงการวิจัยและพัฒนาบล็อกปูพื้นที่ใช้ขี้เถ้าขยะมูลฝอยเป็นวัสดุผสม โครงการวิจัยและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในอุดมคติแบบมีส่วนร่วม โครงการศึกษาความเป็นพิษและองค์ประกอบทางเคมีและอนุภาคขนาดเล็กของอากาศในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว และโครงการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แผนงานวิจัยนี้ได้ดำเนินการโดยลำดับคือ ศึกษาบริบทชุมชนในตำบลดอนแก้ว ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา ประชุมปฏิบัติการวางแผนงานร่วมกับท้องถิ่น ทุกโครงการย่อยปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว และประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อผู้อำนวยการแผนงานเป็นระยะๆ ท้ายสุดจึงจัดประชุมสัมมนาเพื่อสรุปแผนงานวิจัยร่วมกัน ผลการวิจัย พบว่า อบต.ดอนแก้วได้เครือข่ายเด็กและเยาวชนจำนวน 3 เครือข่าย คือ เครือข่ายสายน้ำสายสัมพันธ์ เครือข่ายดนตรีและเยาวชน และเครือข่ายเยาวชนรักการอ่าน อบต.- ดอนแก้ว มีศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในอุดมคติที่ได้มาตรฐานไว้บริการชุมชน ชุมชนใน อบต.ดอนแก้ว มีทักษะในการแปรสภาพขยะเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 5 ชนิด คือ บล็อกปูถนน กระเบื้องบุผนัง ฝ้า-เพดาน บล็อกก่อผนังและวัสดุตกแต่งเลียนแบบธรรมชาติ อบต.ดอนแก้วได้รูปแบบการแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำในชุมชนด้วยการวิเคราะห์น้ำพร้อมทำระบบการกำจัดสนิมเหล็กในน้ำบ่อตื้นได้สำเร็จ และชุมชนได้ความรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ พร้อมกับจิตสำนึกร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/624
Appears in Collections:Research Report

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover.pdfCover (ปก)584.21 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract (บทคัดย่อ)482.18 kBAdobe PDFView/Open
Content.pdfContent (สารบัญ)507.57 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-1.pdfChapter-1 (บทที่1)542.14 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-2.pdfChapter-2 (บทที่2)1.49 MBAdobe PDFView/Open
Chapter-3.pdfChapter-3 (บทที่3)528.8 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-4.pdfChapter-4 (บทที่4)1.41 MBAdobe PDFView/Open
Chapter-5.pdfChapter-5 (บทที่5)496.39 kBAdobe PDFView/Open
Bibliography.pdfBibliography (บรรณานุุกรม)418.76 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfAppendix (ภาคผนวก)1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.