Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 488 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรโดยกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สุรศักดิ์, นุ่มมีศรี; สมศักดิ์, บุญแจ้ง
2560การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่พราวพรรณ, อาสาสรรพกิจ
2560วิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศตลาดแรงงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา”คมสัน, โกเสนตอ
2561การใช้แนวคิดของนักเรียนเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดรุ่งทิวา, คนการณ์; RUNGTHIWA, KHONKARN
2561รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ ด้านสุขอนามัยของโรงเรียนบนพื้นที่สูงสายฝน, แสนใจพรม
2561การผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากเศษใบไม้ (อาร์ดีเอฟ 5) เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนรุ่งนภา, จุลศักดิ์; Rungnapa, Chulasak; วรพจน์, โพธาเจริญ; Worrapod, Pothacharoen
2561การศึกษาพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่อภิสิทธิ์, ชัยมัง; Apisit, Chaiyamang
2561การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่สมรวี, อร่ามกุล; Somrawee, Aramkul
2561การใช้ขยะถุงพลาสติกเพิ่มความเสถียรภาพให้กับถนนยางพาราเวชสวรรค์, หล้ากาศ
2561การประยุกต์ใช้แป้งข้าวกล้องเพาะงอกในผลิตภัณฑ์ขนมอบ และการศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบจากแป้งข้าวกล้องเพาะงอกศิริวรรณ, ศรีสัจจะเลิศวาจา