Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/800
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorเซียซาร, อัจฉรียา-
dc.contributor.authorจิตรวิจารณ, ชวิศ-
dc.date.accessioned2017-12-28T06:50:42Z-
dc.date.available2017-12-28T06:50:42Z-
dc.date.issued2550-
dc.identifier.urihttp://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/800-
dc.description.abstractการศึกษา “กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาอาชีพเสริมใหกับชุมชนสันปายาง โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมของชาวบานในการคนหาอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น และภูมิปญญาพื้นบาน พบวา ชุมชนมีพื้นฐานทางอาชีพเกษตรกรรมและรับจางทั่วไปเปนหลัก มีบางสวนที่มีรายไดเสริมจากการเลี้ยงสัตว หาของปา อาทิ เห็ด หนอไม ผึ้งและน้ําผึ้งขาย รายไดของชาวบานสวนใหญอยูในระดับคอนขางต่ําเฉลี่ย 2,000 - 3,000 บาทตอเดือน และจากการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการคนหาอาชีพเสริมของชุมชน โดยเริ่มจากการคนหาทุนของทรัพยากร วัตถุดิบที่มีใน ทองถิ่น รูปแบบวิถีชีวิตของคนในชุมชน ภูมิปญญาบุคคล และสภาพของเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดลอมในชุมชน ผานเวทีชาวบานและการสนทนากลุมยอย ทําใหชาวบานไดมีการสรางความสัมพันธกับผูรูและกลุมตางๆในชุมชนมากขึ้น ทําใหนําไปสูการระดมความคิดเพื่อวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน ซึ่งชาวบานพบวาการที่จะประกอบอาชีพเสริมของชุมชนใหประสบ ความสําเร็จนั้นตองศึกษาจากอาชีพที่อยูใกลตัวของชาวบานมากที่สุด และตองเปนอาชีพที่เหมาะสม สามารถทําไดงาย ไมตางไปจากวิถีชีวิตในชุมชน และมีทรัพยากรที่เปนตนทุนหรือวัตถุดิบในชุมชน เพื่อไมทําใหเงินไหลออกนอกชุมชน การคนหาความตองการอาชีพเสริมในชุมชน พบวา การเพาะเห็ด เปนอาชีพที่ชาวบานมีความสนใจมากที่สุด เนื่องจากมีวัตถุดิบในการผลิตซึ่งไดแก ขี้เลื่อย กากถั่วเหลือง แกลบ รําขาว ที่สามารถหาไดในทองถิ่น อีกทั้งการเพาะเห็ด สามารถใชเปนอาหารไวบริโภคในครอบครัวและจําหนายในชุมชนได นอกจากนี้สภาพภูมิอากาศของชุมชนที่รอนอบอาวยังเอื้ออํานวยตอการเพาะเห็ด ทําใหสามารถเพาะไดตลอดทั้งป ไมตองการพึ่งพาเทคโนโลยีที่สูงมาก ตลอดจนตลาดมีความตองการ และนิยมบริโภคในทองถิ่น จากนั้นชุมชนก็ไดรวมกันแสวงหาทางเลือกในการเรียนรูเพื่อจะนํามาใชพัฒนาอาชีพรวมกันซึ่งประกอบดวยกิจกรรม การฝกอบรมการเพาะเห็ด การศึกษาดูงานจากโครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงายในสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ เพื่อนําไปสูการลงมือปฏิบัติเพาะเห็ดในชุมชน และจากการศึกษาการรวมกลุมในการประกอบอาชีพเสริมของชุมชนในตําบลสันปายาง พบวา เปนการรวมกลุมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยกลุมอาชีพตางๆในชุมชนมีโครงสรางการบริหารคจัดการในรูปแบบคณะกรรมการที่ประกอบดวยประธาน รองประธาน เหรัญญิก กรรมการเลขานุการ และสมาชิกกลุม มีกิจกรรมของกลุมที่สําคัญคือรวมมือกันทํางานและปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงคของกลุม โดยมีการเรียนรูรวมกันของสมาชิกกลุมทั้งจากการถายทอดองคความรูภายในกลุม การเรียนรูจากการฝกอบรม และการศึกษาดูงาน เงื่อนไขในการรวมกลุมเกิดจากทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เงื่อนไขภายในชุมชนเกิดจากความตองการรวมกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาอาชีพเสริมของแตละกลุม รวมทั้งการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลสันปายาง สวนเงื่อนไขภายนอกชุมชน เปนเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากความตองการในการบริโภคสินคาจากชุมชน เงื่อนไขในการสนับสนุนสงเสริมองคความรูตางๆ จากหนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งผลจากการรวมกลุมในการประกอบอาชีพเสริมทําใหสมาชิกกลุม มีความสามารถแกไขปญหาทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มรายไดเพิ่มเติมจากอาชีพหลักซึ่งชุมชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม การรวมกลุมทําใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชจายในชีวิตประจําวันทําใหมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตดีขึ้นth_TH
dc.description.sponsorshipสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติth_TH
dc.format.mediumApplication/pdfth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherChiang Mai Rajabhat Universityth_TH
dc.rights©มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่th_TH
dc.subjectกระบวนการเรียนรูth_TH
dc.subjectการพัฒนาth_TH
dc.subjectอาชีพเสริมth_TH
dc.titleกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมในการพัฒนาอาชีพเสริมเพื่อสรางความ เขมแข็งใหกับชุมชนตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม่th_TH
dc.typeResearchth_TH
Appears in Collections:Research Report

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover.pdfCover391.23 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract365.73 kBAdobe PDFView/Open
Content.pdfContent426.5 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-1.pdfChapter-1403.59 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-2.pdfChapter-2571.83 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-3.pdfChapter-3392.62 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-4.pdfChapter-41.41 MBAdobe PDFView/Open
Chapter-5.pdfChapter-5427.82 kBAdobe PDFView/Open
Bibliography.pdfBibliography405.87 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfAppendix1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.