Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 85 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การจัดบริการทางการศึกษาและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือธีรธร, เลอศิลป์
2560เศรษฐกิจพอเพียง: พระอัจฉริยภาพทางมนุษยนิเวศวิทยาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมนัส, สุวรรณ; ถนัด, บุญชัย
2560การใช้คำ สรรพนาม Qi และ Zhi ในคัมภีร์พระวินัยปิฎก เรื่อง ความแตกแยกแห่งสงฆ์วุฒิชัย, สืบสอน
2560การดำเนินการสอบศันทนี, คุณชยางกูร
2560การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่สุรชาติ, พุทธิมา
2560การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้นิทานพื้นบ้านอัณณ์ชญากร, พัฒนประสิทธิ์
2560การพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบมีส่วนร่วม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประวัติ, พื้นผาสุข; ณัฐธิดา, สุภาหาญ
2560การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: ประเด็นการมีส่วนร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCRดวงใจ, เนตรตระสูตร; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์; จันทรา, แซ่ลิ่ว; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; อภิญญา, มนูญศิลป์
2560การพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษาไทยให้ทันประชาคมอาเซียนพิมพ์ทอง, สังสุทธิพงศ์
2560การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการตั้งคำถาม: ตั้งคำถามอย่างไรให้เหมาะสมอัมพวรรณ, อิ่มเอมทรัพย์; กาญจน์พิชชา, ถวิลไทย; ปัทมา, รัตนกมลวรรณ