Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
31-Jan-2018การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ดของชุมชน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ธฤษ เรือนคำ, Trid Ruankham
31-Jan-2018การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเห็ดของชุมชน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ธฤษ เรือนคำ, Trid Ruankham
2019การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตร ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2018การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทัศนีย์, บุญแรง
2019การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสนิท, หาจัตุรัส
2019การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำเนา, หมื่นแจ่ม
2019การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของครูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สายฝน, แสนใจพรม