Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 26 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาคู่มือการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ณัฏฐ์กรณ์, มิ่งเมืองนล; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2563แนวทางการบริหารงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการด้วยกระบวนการบริหารงานคุณภาพของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาภ จังหวัดลำพูนจงรัก, บัวผัด; สายฝน, แสนใจพรม
2563การบริหารจัดกการศึกษาปฐมวัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โรงเรียนสบเปิงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่โชติกา, เหมืองอุ่น; ประวัติ, พื้นผาสุข
2563การพัฒนาสมรรถนะครูด้านดิจิทัล ของโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ภควรรณ, อยู่เย็น; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2563แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)บัณฑิตย์, ทาปิมปา; ประวัติ, พื้นผาสุข
2563การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายพิมพ์พิชมญชุ์, สุภายอง; ประวัติ, พื้นผาสุข
2563แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านบ่อหิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ดวงกมล, อิริยา; สมเกตุ, อุทธโยธา
2563แนวทางการบริหารงานกิจกรรมพัฒนาเด็กแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่บุศราภรณ์, คำปะละ; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2563การสร้างหนังสือการ์ตูนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ชุด ทศชาติชาดกณรงค์ศักดิ์, เทพมา; สนิท, สัตโยภาส; นราวัลย์, พูลพิพัฒน์
2563แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ดวงฤทัย, โพธิกุล; สายฝน, แสนใจพรม