Browsing by Author สมเกตุ, อุทธโยธา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การขยายผลการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบ CoCoOut21 Modelสมเกตุ, อุทธโยธา
2560การบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)สมจิต, ไชยเชษฐ; สมเกตุ, อุทธโยธา; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
2564การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สุรพล, ศรีศิลป์; สายฝน, แสนใจพรม; สมเกตุ, อุทธโยธา
2562การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณรงค์ชัย, ธนกิจภาคิน; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; สมเกตุ, อุทธโยธา; ชุฏิภัคส์, เขมวิมุตติวงศ์
2564การพัฒนาคู่มือการบริหารงานบุคคลในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคเหนือตอนบนพัทยา, เชี่ยววิชา; สมเกตุ, อุทธโยธา; ณัฐิยา, ตันตรานนท์
2561การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของโรงเรียนสบเมยวิทยาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอนชลธาร, สมาธิ; สมเกตุ, อุทธโยธา; บุญเลิศ, คำปัน
2562การพัฒนาคู่มือการเปลี่ยนผ่านเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่สิทธิสอน, คำตุ้ย; สมเกตุ, อุทธโยธา; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2557การศึกษาการบริหารจัดการที่ดีในการนิเทศภายในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบชั้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นเรศ, สมจันทร์; เกตุมณี, มากมี; สมเกตุ, อุทธโยธา
2563รูปแบบการสร้างภาวะผู้นำเยาวชนปกาเกอะญอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทพื้นถิ่นของตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนธนาคาร, โกศัย; สมเกตุ, อุทธโยธา; สนิท, สัตโยภาส; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2562รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์พุทธินันทน์, บุญเรือง; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; สมเกตุ, อุทธโยธา; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2562รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนบนธราธร, ตันวิพงษ์ตระกูล; สมเกตุ, อุทธโยธา; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์; บุญเลิศ, คำปัน
2560แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัชระ, บุตรแก้ว; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์; สมเกตุ, อุทธโยธา
2562แนวทางการบริหารปัจจัยที่ส่งผลต่องานนิเทศภายในของโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากสุภัจฉรา, กาใจ; สายฝน, แสนใจพรม; สมเกตุ, อุทธโยธา
2563แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของโรงเรียนบ้านบ่อหิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ดวงกมล, อิริยา; สมเกตุ, อุทธโยธา
2563แนวทางในการส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบ POLCเสาวลักษณ์, คำลาพิศ; สมเกตุ, อุทธโยธา