Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/920
Title: แนวทางการควบคุมดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายยาเสพติด ในการบําบัดฟื้นฟผู้ติดยาเสพติดภายใต้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557
Other Titles: METHOD FOR CONTROLLING OFFICIAL’S DISCRETION UNDER DRUG LAW, CONCERNING REHABILITATION OF DRUG ADDICTS IN ACCORDANCE WITH NATIONAL COUNCIL FOR PEACE AND ORDER ANNOUNCEMENT NO. 108/2557
Authors: สุวรรณจันทร, จุฑาทิพย
รัฐประเสริฐ, ศิริโรจน
Keywords: คณะรักษาความสงบแหงชาติ
ยาเสพติด
ดุลพินิจ
Discretion
Drug
National Council for Peace and Order
Issue Date: 26-Jan-2561
Publisher: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 108/2557 (ประกาศ คสช.) เรื่อง การปฏิบัติตอผูตองสงสัยวากระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเขาส ู การบําบัดฟนฟูและการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู และเพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา โดยใหมีการแกไขเพิ่มเติม บทบัญญตัิของกฎหมายเกี่ยวกับการใชและควบคุมดุลพนิิจของเจาหนาที่ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏบิตัิ ตอผูตองสงสัยวากระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเขาส ูการบําบัดฟนฟู และการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู โดยทําการศึกษา คนควา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆ จากบทบัญญัติของสนธิสัญญา ขอตกลง และกรอบความรวมมือ ระหวางประเทศ รวมถึงบทบัญญตัิของรัฐธรรมนญู กฎหมาย คําแถลงนโยบาย บทความทางวิชาการ หนังสอื งานวจิัยที่เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศเปนหลกั ทั้งนี้จากการศึกษา ผวูจิัยพบวามีประเด็นปญหาทสี่ําคัญคอื ปญหาการใชดุลพนิิจเพื่อดําเนินการ ตรวจหรือทดสอบวาบุคคลใดมียาเสพติดใหโทษอยูในรางกายหรือไม ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ซึ่งปญหาดังกลาว เกิดขึ้นจากความไมชัดเจนในเนื้อหาของกฎหมาย และไมสอดคลองกับทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ทฤษฎีกฎหมายอาญา ตลอดจนหลักการในทางระหวางประเทศ สงผลใหการใชดุลพินิจและการควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ ตามกฎหมาย ขาดประสิทธิภาพอยางยิ่ง สงผลกระทบตอการค ุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย สมควรที่จะไดรับการพัฒนา แกไข ปรับปรุงบทบัญญตัิแหงประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ใหสอดคลองกับทฤษฎีทางกฎหมาย ตลอดจนขอตกลงระหวางประเทศ อันจะนําไปส ูการควบคุมการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลทําให ประเทศไทยสามารถแกไขปญหาอันเกิดจากการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาที่ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557 ไดอยาง มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับในระดับสากล อันจะทําใหประเทศไทยสามารถแกไขปญหาผูติดยาเสพติด และปญหา การแพรระบาดของยาเสพติดไดอยางยั่งยืนสืบไป
Description: The objectives of this research were to study problems concern exercising of official’s discretion, in accordance with National Council for Peace and Order Announcement No. 108/2557 (NCPO Announcement) on treating of suspect under drugs-related offense in order to allow them to partake in the rehabilitation and to look after rehabilitated individual and to suggest solutions for the problem by amending the law on exercising and controlling official’s discretion in accordance with NCPO Announcement No. 108/2557 on treating of suspect under drugs-related offence in order to allow them to partake in the rehabilitation and to look after rehabilitated individual. The authors had studied, researched, reviewed and analyzed information from various sources on this matter in terms of provisions of international treaty, agreement and cooperation framework, and provisions of the constitution, law, policy’s announcement, academic article, textbook, research papers, from both domestic and foreign sources. From our study, the authors had found that the key problem is using of official’s discretion to verify whether an individual has drugs in his body or not, pertaining to NCPO Announcement 108/2557. Such problem was caused by ambiguous provisions of the law, as well as the non-conformity of the law and theory of public law and theory of criminal law and international principle of such matter. As a result, exercising and controlling of official’s discretion are seriously inefficient which is eventually affecting the protection of individual’s right and liberty under Thailand’s justice system. Therefore, NCPO Announcement 108/2557 should be improved, modified and updated, so that it will conform to law theories and international agreements which will lead to more efficient controlling over official’s discretion and ultimately allow Thailand to efficiently solve problems that stem from official’s enforcing of NCPO Announcement 108/2557. Doing so also allows Thailand to be more accepted in the international stage, which will in turn allow Thailand to sustainably solve drug addiction or to stop the spread of drugs.
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/920
Appears in Collections:Rajabhat Chiang Mai Research JournalItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.