Rajabhat Chiang Mai Research Journal Collection home page

Rajabhat Chiang Mai Research Journal

Rajabhat Chiang Mai Research Journal

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 173
Issue DateTitleAuthor(s)
29-Jan-2561การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมินการรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวไทยต่อคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์สายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทยสุขไพศาล รัตตนิทัศน์
29-Jan-2561ทัศนคติของสมาชิกต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการสมาคมผู้ใช้น้ำชลประทานแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่นาระทะ, ว่าที่ร้อยตรีปรมินทร์
29-Jan-2561ผลของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติทางแสงและสมบัติเชิงกลของกระดาษสาลักษมีวาณชย์, รศ.วิไลพร; จอมแสนปิง, จักรพันธ์
29-Jan-2561การศึกษาวิเคราะห์พุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงของเยาวชนจิรธมฺโม, พระครูสมุห์ธนโชติ
29-Jan-2561การพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยฐานการมีส่วนร่วมของชุมชนใจเตี้ย, ผศ.สามารถ; จำเกิด, ดารารัตน์
29-Jan-2561แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีเตหน่ากูของชาวกะเหรี่ยง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่นุตสาระ, ผศ.ธนพชร
29-Jan-2561การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ชูยก, ดาเรศ
29-Jan-2561การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่กิตติพัฒนวิทย์, เจษฎาพล
29-Jan-2561กลยุทธ์แห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐของไทยเสถียรคง, จตุพร
29-Jan-2561การจัดการทรัพยากรน้ำเชิงบูรณาการแนวพุทธ: กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่รินศรี, กันยารัตน์
28-Jan-2561การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ ออดิโอ-อาร์ทิคิวเลชันโมเดล เพื่อพัฒนาการออกเสียงเสียดแทรกในกลุ่มนักศึกษาไทยอิ่มเอมทรัพย์, อ.อัมพวรรณ; กุลสิริสวัสดิ์, อ.ดร.พณิตา; จันทร์เสม, อ.ดร.อัญชลี
28-Jan-2561การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ลุ่มน้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนนุ่มมีศรี, อ.สุรศักดิ์
28-Jan-2561องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงหมื่นแจ่ม, อ.สำเนา
28-Jan-2561รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1วิชาอัครวิทย์, อ.จักรปรุฬห์
28-Jan-2561ผลต่างที่เท่ากันในชุดของลำดับกิจจนศิริ, รศ.ประสิทธิ์
28-Jan-2561ผลการใช้ชุดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการในรายวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษาตัณจิตานนท์, รศ.ดร.พรหทัย
28-Jan-2561การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่มากมี, รศ.ดร.เกตุมณี
28-Jan-2561การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา: กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนชุ่มอุ่น, ผศ.มานพ
28-Jan-2561การพัฒนาสารคดีวีดิทัศน์สะท้อนสภาพสังคมและวิถีชีวิต ของแรงงานชนเผ่าลาหู่ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ไชยแก้ว, ธนิพันธ์
28-Jan-2561การศึกษาสภาวะการดำเนินงานของเมืองน่าอยู่เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ปวนปินตา, ชูเชิด
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 173