Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/901
Title: กลองบูชาในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม
Other Titles: KLONG BUCHA IN SOCIETY AND CULTURE OF CHIANGMAI PEOPLE
Authors: จันทะวงศ์, พรสวรรค์
Keywords: กลองบูชา
Klong Bucha
Issue Date: 25-Jan-2561
Publisher: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
Abstract: งานวิจัยเรื่อง กลองบูชาในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วัฒนธรรมของกลองบูชาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดเกตการาม วัดเกาะกลาง วัดโลกโมฬี วัดกู่เต้า และวัดลังกา ใช้ระเบียบวิจัยทางด้านมานุษยวิทยาดนตรี ในการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย พบว่า กลองบูชาเป็นกลองที่มีความสำคัญในสังคมของชาวล้านนา ในอดีตชุมชนใช้กลองตีเป็นสัญญาณเตือนเหตุการณ์สำคัญ ต่างๆ และใช้ตีประกอบพิธีทางศาสนา ลักษณะทางกายภาพกลองบูชาทำด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง เจาะกลางไม้ ให้กลวงหุ้มด้วยหนังวัว และลูกตุ๊บ1 มี 3 ขนาดในหนึ่งชุด ผูกไว้อยู่ข้างกลองบูชา วางหรือแขวนบนโครงเหล็กหรือที่สำหรับ วางตัวกลองในระดับเดียวกับผู้บรรเลง ไม้ที่ใช้ตีกลองบูชามี 2 ลักษณะคือ ไม้ค้อน และไม้แซะหรือไม้แส้ ในปัจจุบันพบว่าการสร้างกลองบูชาถวายวัดในชุมชนเป็นไปในลักษณะการร่วมแรง ร่วมใจบริจาคทรัพย์ จากความเชื่อ ที่ว่าการสร้างบุญในการถวายกลองหรือสร้างกลองนั้นต้องอาศัยแรงบุญจากหลายคน เป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านในแต่ละชุมชน ให้ความสนใจอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น การถ่ายทอดวัฒนธรรมกลองบูชาเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมต้องเป็นการถ่ายทอด อย่างเปิดกว้าง กล่าวคือ การให้ความรู้และการถ่ายทอดจะต้องไม่อยู่ในเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความสามารถและสนใจทางด้านดนตรี เท่านั้น ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมกลองบูชา ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ในการเผยแพร่วัฒนธรรมกลองบูชาให้ดำรงคุณค่าอยู่ในสังคมต่อไป
Description: The research entitled Klong Bhucha in Society and Culture of Chiangmai people is a qualitative research aimed to study the culture of Klong Bhucha in the city center of Chiangmai. 5 selected temples were chosen to study in this research, which were Wat Ket Karam, Wat Kho Klang, Wat Lokmolee, Wat Ku Tao and Wat Lanka. The data was collected using Anthropology of Music Methodology. Data analysis and presentation of descriptive analysis results are shown as followed. Klong Bhucha was importantly imparted in the community of Lanna people. In the ancient eras, Klong Bhucha was considered as a tool to make an indicative sounds for significant events in the community. Also, it was used in several religion-related ceremonies. Klong Bhucha physically appears in a set of percussion instruments made of a hollowed piece of shorea obtusa shorea siamensis, which is covered by a cow skin. There are three small drums of different size called Look Tubb anchoring on the side. Look Tubb can also be placed on the holders at the level suitable for the player to play. The drum sticks are either Mai Koon or Mai Saee. In recent years, Klong Bhucha has been found to be made by people in the community, which is then given to a temple as part of donation. Making Klong Bhucha is believed as people merit and this activity has constantly received attention from people. Therefore, the culture of Klong Bucha must be passed on in open, not just in a close group of talented musicians. Culture and knowledge of Klong Bucha should be passed on to those who are interested on the purpose of cultural offerings to hold its values in the society.
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/901
Appears in Collections:Rajabhat Chiang Mai Research Journal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
พรสวรรค์ จันทะวงศ์.pdf45.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.