Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/819
Title: วิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพ ของธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
Other Titles: The Analysis of Product Design and the Potentiality of Community Business, A case study on Home - Decorated Product, Hang Dong District, Chiang Mai
Authors: หงษ์ทอง, อำนาจ
Hongthong, Amnart
Keywords: ออกแบบผลิตภัณฑ์
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
กรณีศึกษา
Issue Date: 2550
Publisher: Chiang Mai Rajabhat University
Abstract: การวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ และศักยภาพธุรกิจชุมชน ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านการจัดการของธุรกิจชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากรคน เงิน งาน วัสดุอุปกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพด้านการตลาด ในการนำสินค้าจากผู้ผลิต ไปสู่ผู้บริโภค วิธีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม (Based on Community)จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มประชากร ที่ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นแบบกลุ่มประชากรที่นับได้ (Finite Population) จากธุรกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของตกแต่งบ้าน 9 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ผลการศึกษา พบว่า จากการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ ของตกแต่งบ้าน มีปัจจัยในการออกแบบตามลักษณะวัตถุดิบ และประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก เนื่องจากลักษณะของวัตถุดิบที่ได้มา มีขนาดไม่เท่ากัน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านมีขนาดไม่ได้มาตรฐาน ในด้านการออกแบบไม่มีการพัฒนารูปแบบเท่าที่ควรในหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งราคายังไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพราะการตัดราคากันเองของผู้ประกอบการ การแก้ไขปัญหาให้ ตรงจุดควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่ทันสมัย นอกจากทำกรอบรูปควรเน้นประโยชน์ใช้สอยให้มากกว่าเดิม ควรปรับปรุงด้านขนาดความสวยงามความประณีตของงาน และคุณภาพโดยรวมในราคาที่เหมาะสม ในการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการของธุรกิจชุมชน ด้านการบริหารทรัพยากรคน เงิน งาน วัสดุอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพนั้น จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ผู้ประกอบการทั้ง 9 กลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเดียว มีทั้งการทำงานทุกขั้นตอนทั้งหมด และมีพ่อค้าคนกลางเป็นผู้ดำเนินงาน โดยเป็นผู้กระจายงานให้แก่ผู้ประกอบการเป็นรายๆไป ให้ทำตามความสามารถของช่าง ด้านการบริหารทรัพยากรคนของกลุ่มส่วนใหญ่การบริหาญ เป็นการบริหารสอนงานกันเอง ภายในครอบครัวอย่าง เช่น พ่อสอนแม่ แม่สอนลูก พี่สอนน้อง และสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น วัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ วัสดุหลักๆ ที่สำคัญจะได้มาจากพ่อค้าคนกลางเป็นคนประสาน และจัดหาให้ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินงาน แต่ในกรณีที่ผลิตทุกขั้นตอนจะต้องลงทุนจัดหาวัสดุเอง การวิเคราะห์ด้านการตลาดส่วนใหญ่ เป็นการผลิตเพื่อส่งพ่อค้าคนกลาง และจำหน่ายเอง ขาดความรู้ด้านการตลาด เป็นการดำเนินธุรกิจที่ยังขาดระเบียบการจัดการ และการบริหารที่ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่คาดผลการวิเคราะห์ตามแนวทางการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี พ.ศ.2549 โดยวิเคราะห์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ชุมชน หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 12 และหมู่ 13 ตำบลบ้านแหวน หมู่ 2 ตำบลขุนคง และหมู่ 2 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้ง 9 กลุ่ม สรุปได้ คือ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีศักยภาพตามเกณฑ์ฯ จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว คิดเป็น 22.22 % ผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว คิดเป็น 11.11 % ผลิตภัณฑ์ระดับ 2 ดาว คิดเป็น 55.55 % ผลิตภัณฑ์ระดับ 1 ดาว คิดเป็น 11.11 % และผู้ประกอบการ ที่จัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว คิดเป็น 0%ข้อเสนอแนะในการวิจัย การพัฒนาสินค้าท้องถิ่น จำเป็นต้องศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ที่ได้จากกรณีศึกษาก่อนจึงจะทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของตกแต่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ในปีละมากๆ และจะพบปัญหาก็คือ ด้านการแข่งขันทางการตลาดสูง มีคู่แข่งขันจากต่างประเทศมากมาย ด้วยเหตุนี้เองภาครัฐบาลจึงควรสนับสนุนด้านความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัยให้ทัดเทียมต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนด้านการตลาด เช่น การขยายตลาด การเปิดตลาดในประเทศใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าและรองรับกำลังการผลิตของกลุ่มธุรกิจชุชนในประเทศต่อไป
Description: The research on “The Analysis of Product Design and the Potentiality of Community Business, Home - Decorated Product Case Study, Hang Dong District, Chiang Mai” aims to 1) analyze local product design 2) analyze the potentiality of business management, especially on human resources, money, material and work procedure management, and 3) analyze the marketing potential to deliver products from manufacturers to consumers.The research methods were combined among the Case Study, Based-on Community Participation, Documentary Research by analyzing contents from recorded documents, Field Study for actual condition in community, Survey Research to find out the fact, Experimental Research, Creative Research to create knowledge, methods, theories and creative artistic work, and Applied Art Research which applies research results as basic data for product design.This research is the study from population who engage in related community product group which is Finite Population from 9 groups of Home - Decorated Product product local business groups in Hang Dong district, Chiang Mai province by using Purposive Sampling.The research results show that the design of local Home - Decorated Product involves with the features of materials and utilization. Due to unmatched size of materials, home decor product has unqualified size. Regarding to design, it has not been properly accomplished in past years. The prices are also not properwiththeproductduetopriceundercutting among business groups. The exact solution for this matter should be modern product design focusing on more utility, improving size, appearance, fineness and overall quality in proper prices. Regarding to the analysis of the potentiality of business management, especially on human resources, money, material and work procedure management, initially, it is found that all 9 business groups are mostly sole entrepreneur who manage all working process, and middleman is the person who operates by spreading work to each entrepreneur. This way, the craftsmen’s ability in human resource management is likely a management in family; e.g. father to mother, mother to son, elder brother to younger brother, and carries down to next generations. Major materials and equipment come from the middleman as coordinator and supplier if the entrepreneur comes to operate. However, in case of the production by the entrepreneur, the entrepreneur has to invest and provide materials by himself. In most marketing, it is a production to distribute to middleman and sell by him. This business operation still lacks of management protocol, and the management still does not meet the certified standard. According to the analysis of the best local product 2006 by analyzing 9 groups of homedecorproductcommunity business, Village No.5, 6, 9, 12 and 13 Ban Waen sub-district, Village No.2, Khun Khong sub-district, Village No.2, Nhong Khwai sub-district, Hang Dong district, Chiang Mai province as case study, it can be concluded that most of the business groups have standard potentiality in which their products can be considered in class 4 (22.22%), business groups who are considered class 3 (11.11%), business groups who are considered class 2 (55.55), business groups who are considered class 1 (11.11%), and business groups who are considered class 5 (0%).For the research suggestion, local product development needs to have more study for more information from case study, and then product development can be conducted respectively. Décor product is the product which Thailand can export to foreign countries in large amount a year. The problem found during the research is high marketing competition. There are lots of competitors from foreign countries. According to this reason, the government should support providing advanced technological knowledge to catch up with other countries including marketing support; such as market expansion, launch new market in new countries toextendcustomer base in order to support further production in the country.
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/819
Appears in Collections:Research Report

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cover.pdfCover445.81 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract449.36 kBAdobe PDFView/Open
Content.pdfContent503.27 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-1.pdfChapter-1578.01 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-2.pdfChapter-21.02 MBAdobe PDFView/Open
Chapter-3.pdfChapter-3621.83 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-4.pdfChapter-41.2 MBAdobe PDFView/Open
Chapter-5.pdfChapter-55.78 MBAdobe PDFView/Open
Chapter-6.pdfChapter-6715.51 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-7.pdfChapter-7556.74 kBAdobe PDFView/Open
Bibliography.pdfBibliography425.58 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfAppendix470.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.