Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.007 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ ของกลุ่มเกษตรกรในชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3นริศรา, วิชิต
2561แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3พรวีนัส, บุญมากาศ
2559แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ ด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2ชัยรัตน์, นทีประสิทธิพร
2561แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3กมลทิพย์, คำใจ
2560แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ ของกลุ่มธุรกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3พิชญานันท์, อมรพิชญ์
2561แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของ องค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3แสงจันทร์, เกษากิจ
2559แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ ขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2สุวินัย, น่วมเจริญ
2561แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของ องค์กรการศึกษาของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 3กาญจน์ณภัทร, ปัญญาโกญ