Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 259 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การศึกษาผลการใช้กรณีศึกษาสอนเรื่องเทคนิคการฝึกอบรม ในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุมบุญมี, จิรวรรณ; Boonmee, Jirawan
2556รูปแบบการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาตรีโสภณากร, ขจร
2556การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์
2559แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ ด้านสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2ชัยรัตน์, นทีประสิทธิพร
2559แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถ ขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2สุวินัย, น่วมเจริญ
2557หลักกำรบัญชีขั้นต้นกรวีร์, ชัยอมรไพศาล
2553การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการตลาดแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัดเย็บบ้านดอกแดง ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ธาราพิทักษ์วงศ์, ศุภฤกษ์
2552การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่รำพึง โนพวน; Nophuan, Ramphueng
2556การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนุ่่มมีศรี, สุรศักดิ์; และคณะ
1-Apr-2556รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านสันทรายหลวง อาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่วงษ์ประภารัตน์, เยาวลักษณ์