Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 488 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังและจัดการปัญหา มลพิษทางน้ำของชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนชาญ, ยอดเละ; ปมณฑ์, ภูมาศ
2561การพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนสมาธิสั้นระดับประถมศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive technology) เป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ความคิดสร้างสรรค์ และการรับรู้ความสามารถของตนเองของผู้เรียนนิตยา, สงวนงาม
2561การพัฒนารูปแบบกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนณฐ, นารินทร์; Nat, Narinth; จรินทิพย์, ตรัยตรึงตรีคูณ; Jarintip, Tritrungthreekoon
2560กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนบัญชา, อินทะกูล
2561การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้ และ พัฒนาสื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เทศบาล เมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่พรวนา, รัตนชูโชค
2561การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายจากแอนาล็อคทีวีสู่ดิจิทัลทีวีสำหรับคนรุ่นใหม่ศุภณิช, จันทร์สอง
2561การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้สารช่วยย้อมด้วยน้ำแร่ธรรมชาติและโคลนจากภูโคลน จังหวัดแม่ฮ่องสอนอโนดาษ์, รัชเวทย์; เจษฎาพล, กิตติพัฒนวิทย์
2561บทเรียนสะเต็มศึกษา เรื่อง แรง งานและพลังงานกฤษฎา, บุญชม
2561การพัฒนาวัสดุผสมแบบมีรูพรุนนาโนเพื่อใช้เป็นวัสดุทนไฟในอุตสาหกรรมเซรามิกอนิรุทธิ์, รักสุจริต
2561การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงวีระศักดิ์, สมยานะ