Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 488 (Search time: 0.005 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.00 : กรณีศึกษา นักศึกษาภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่บุญมี, จิรวรรณ; บุญมี, ธวัชชัย; Boonmee, Jirawan; Boonmee, Thawatchai
Sep-2561การบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่สันติธีรากุล, วาสนา; Santiteerakul, Wasana; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์; Takran, Tiwawan; ธาราพิทักษ์วงศ์, จิตราภรณ์; Tarapitakwong, Jittaporn; มหัทธนชัย, ชนินทร์; Mahatthanachai, Chanin
2561การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษา ในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพื้นที่ ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สุวรรณศรี, ไพรสันต์
2561การบูรณาการการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นบนฐานของภูมิปัญญาและสถานศึกษาในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาในชุมชมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ศรีสุรักษ์, ชไมมน
2561การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบทภาคเหนือ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2556การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์
2560การบูรณาการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่มหัทธนชัย, ชนินทร์; Mahatthanachai, Chanin; ชุ่มอุ่น, มานพ; Chum-un, Manop; มหัทธนชัย, บุษราภรณ์; Mahatthanachai, Butsaraporn; ธาราพิทักษ์วงศ์, จิตราภรณ์; Tarapitakwong, Jittaporn; ต๊ะการ, ทิวาวัลย์; Takran, Tiwawan; เกียรติยากุล, ชัยทัศน์; Kiattiyakul, Chaiyathad
2561การกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวโดยใช้นก การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนาข้าวอินทรีย์และอนินทรีย์สุภาหาญ, ณัฐธิดา
2560การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของเล่นพื้นบ้านล้านนาจิรวรรณ, บุญมี; ธวัชชัย, บุญมี
2560การพัฒนาระบบบัญชี การสร้างแบรนด์และส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วาริพิณ, มงคลสมัย; จินดาภา, ศรีสำราญ