Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1353
Title: การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบทภาคเหนือ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน
Other Titles: The Development of Quality of Life for the North Rural People by Using Local Organization Based
Authors: ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
Keywords: คุณภาพชีวิต
คนในชนบทภาคเหนือ
ท้องถิ่นเป็นฐาน
Issue Date: 2561
Publisher: Chiang mai Rajabhat University
Abstract: การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบทภาคเหนือ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทภาคเหนือ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นทุกภาคส่วน และเพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ในการคุณภาพชีวิตของคนในชนบทภาคเหนือ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นทุกภาคส่วน กลุ่มเป้าหมายบุคคลในชุมชน กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น และวัยสูงอายุที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น จำนวน 11 ตำบล 92 หมู่บ้าน ในอำเภอแม่ริม ปี พ.ศ. 2559 – 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐาน ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า 1. แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับบริบทชนบทภาคเหนือ มี 6 มิติ ดังนี้ 1.1 มิติด้านเศรษฐกิจ/รายได้ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองในด้าน ต่าง ๆ และให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาทักษะในการทำงานของตนเองให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 1.2 มิติด้านความเป็นอยู่ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคคลในชุมชน เช่น นักพัฒนา ชุมชน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาให้ความรู้ให้กับผู้สูงอายุ และ ให้ผู้สูงอายุนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน 1.3 มิติด้านสุขภาวะ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายให้เหมาะสมตามวัย ทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน และให้ผู้สูงอายุได้นำหลักธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิต 1.4 มิติด้านความอบอุน สัมพันธภาพในครอบครัว ควรจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ให้ผู้สูงอายุได้ไปท่องเที่ยวตามที่ต่าง ๆ ร่วมกับครอบครัว และให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถพิเศษร่วมกับบุคคลในครอบครัว 1.5 มิติด้านการมีสวนรวมกิจกรรมในสังคม ควรจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้นำความสามารถพิเศษของตน มาเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนในสถานศึกษาและคนในชุมชน 1.6 มิติด้านความมีคุณคา ควรจัดกิจกรรมเตรียมความให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจตนเองในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย ความไม่คงที่ของอารมณ์-จิตใจ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้แสดงความสามารถพิเศษของตนเองต่อสาธารณชน 2. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กร ท้องถิ่น มีดังนี้ 2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้มแข็ง ได้แก่ ผู้บริหาร มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ในการดูแลสูงอายุในชุมชน ตลอดจนให้งบประมาณในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ มีกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุมารวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้ง และมีการมอบหมายให้บุคลากรที่รับผิดชอบ ดูแลผู้สูงอายุ ประสานงานกับผู้นำชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทน เพื่อนัดประชุม แจ้งข่าวสาร และนัดรวมกลุ่มทำกิจกรรม 2.2 การประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อมาให้ความรู้ และทำกิจกรรมให้กับ ผู้สูงอายุ ตามศักยภาพขององค์กรนั้น ๆ 2.3 การคัดเลือกตัวแทนผู้สูงอายุที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ กับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน 2.4 จัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถและผลงาน ตามเทศกาลต่าง ๆ ของชุมชนและของจังหวัด
Description: The purposes of this research were ; to study guidelines for improving the quality of life of the elderly in accordance with the northern rural context and to develop a model for improving the quality of life of the elderly by the participatory process of local organizations. Population used in the study is the elderly population aged 60 years or older who live in the local area, 11 villages in 92 villages in Mae Rim. The research team consists of: 1) The respondents in the questionnaire were 50 elderly people representing 11 Tumbon 2) The respondents in the interview were 10 elderly people representing 5 Tumbon 3) The respondents in the join activity were 70 elderly people representatives of the elderly living in the Rimnuar municipality, 5 villages (Moo 1 - 5) and The respondents in the questionnaire surveyed the feasibility of the local elderly development model according to the guideline for organizing the elderly development activities, focusing on the participation of all sectors in the local organizations, namely representatives of various organizations, representatives 10 elderly people. The instruments used in this research were questionnaires , interview, Elderly Development activity guidelines and Question of possibility of format. The statistics used in data analysis were basic statistics contains average And standard deviation. For qualitative data analysis use content analysis methods. The research found that 1. Guidelines for improving the quality of life of the elderly in accordance with the rural context in the north have 6 Dimensions as follows 1.1 Economic Dimension / Revenue should organize activities to promote the development of the elderly in various areas and improved their skills to work more. 1.2 Dimensions of living should organize community-based activities such as community development, doctors, nurses, public health officials to educate the elderly and apply philosophy of sufficiency economy in everyday life. 1.3 Health dimension should organize activities to promote the elderly to exercise to suit the age, do joint recreation and dopted principles to live. 1.4 Dimension of cohesion Family should be organized activities with families and traveled to different places with their families 1.5 Dimensions of participation in social activities should organize activities for the elderly to bring their talents and be a speaker for students in schools and people in the community. 1.6 Dimension of value should organize activities to prepare the elderly knowledge, self-understanding in various aspects including physical changes, unstable emotional, social change and express their special talents to the public. 2. The Model of the Development of the Quality of Life for the Elderly in the North Rural by Participatory of the Local Organization as follows 2.1 Relevant agencies have strengthened include management clear policy formulation In elderly care in the community, supported the budget for the establishment of the elderly school, there are activities that allow the elderly to come together for activities for once a month, has assigned to responsible personnel, elderly care coordinate with community leaders for example, the headman or representative to schedule meetings, news, and group meetings. 2.2 Collaboration with organizations to come to the knowledge and do activities for elderly according to the potential of the organization. 2.3 Selection of senior talented representatives in the field to provide knowledge to the elderly. 2.4 Organized the stage to allow the elderly to show their talents and achievements in the festival of the community and the province. Keywords: Quality of Life, the North Rural People, the Local Organization Based
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1353
Appears in Collections:Research Report

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover.pdfCover507.35 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract566.15 kBAdobe PDFView/Open
Content.pdfContent580.23 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-1.pdfChapter-1712.01 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-2.pdfChapter-2889.67 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-3.pdfChapter-3544.35 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-4.pdfChapter-4761.48 kBAdobe PDFView/Open
Chapter-5.pdfChapter-5508.33 kBAdobe PDFView/Open
Bibliography.pdfBibliography689.49 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfAppendix1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.