Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.004 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การบริหารงานวิชาการด้านกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี่ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานจังหวัดเชียงใหม่พัทธนันท์, ปาเป็ง; ประวัติ, พื้นผาสุข; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2562การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแหล่งเรียนรู้ศุนย์วัฒนธรรมโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการคุณภาพ PDCAธีรนุช, จันทร์กองแก้ว; ประวัติ, พื้นผาสุข; สนิท, หาจัตุรัส
2563แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)บัณฑิตย์, ทาปิมปา; ประวัติ, พื้นผาสุข
2563การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายพิมพ์พิชมญชุ์, สุภายอง; ประวัติ, พื้นผาสุข
2563แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ดวงฤทัย, โพธิกุล; สายฝน, แสนใจพรม
2563การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพิ้นที่สูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ศุภมาส, เสนธรรม; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
2562แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สุวรรณี, กันทะปิง; สายฝน, แสนใจพรม
2563การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สุปราณี, จีนใจ; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
2563แนวทางในการส่งเสริมการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบ POLCเสาวลักษณ์, คำลาพิศ; สมเกตุ, อุทธโยธา
2563แนวทางการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่เอนก, อินัง; สายฝน, แสนใจพรม