Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 511-519 of 519 (Search time: 0.006 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์พุทธินันทน์, บุญเรือง; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; สมเกตุ, อุทธโยธา; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2562รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนบนธราธร, ตันวิพงษ์ตระกูล; สมเกตุ, อุทธโยธา; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์; บุญเลิศ, คำปัน
2562การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำชุมชนต้นแบบของจังหวัดลำปางพรนับพัน, วงศ์ตระกูล; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง
2562การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษานพดล, บุญภา; สำเนา, หมื่นแจ่ม; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2562การประเมินผลการจำลองอุณหภูมิอากาศในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยจากแบบจำลองสภาพอากาศควบคู่แบบจำลองพื้นผิวดินธีรพันธุ์, แซ่โซ้ง; ภาคภูมิ, รัตน์จิรานุกูล; สุจิตรา, รัตน์จิรานุกูล
2562รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางณัฐภัทร์, ไชยจักร; ขจร, ตรีโสภณากร; พรเทพ, ลี่ทองอิน
2562ผลของกิจกรรมทางน้ำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในเด็กสมาธิสั้นปักธงชัย, มณีรัตน์; อัจฉรียา, กสิยะพัท; ศศิพินต์, สุขบุญพันธ์
2563การพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูแกนนำสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทนงศักดิ์, จันทบุรี; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2563รูปแบบการสร้างภาวะผู้นำเยาวชนปกาเกอะญอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทพื้นถิ่นของตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนธนาคาร, โกศัย; สมเกตุ, อุทธโยธา; สนิท, สัตโยภาส; สำเนา, หมื่นแจ่ม