Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 1919 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
9-Nov-2015กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กันติยะ, พยอมรัก
9-Nov-2015การผลิตวีดิทัศน์สารคดีเรื่อง “วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม)” สำหรับค่ายคุณธรรมเยาวชนวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่อิทธิชินบัญชร, คเณศพงษ์
9-Nov-2015การพัฒนาหนังสือเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพชรบุรี, ศุภกัญญา
9-Nov-2015การประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ไชยชนะ, อรุณี
9-Nov-2015ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วัฒนา ไชยลังกา
9-Nov-2015การสร้างสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ณัฐพร ปิงมูลทา
9-Nov-2015พิธีกรรมความเชื่อในการฟ้อนผีมดผีเม็งแบบล้านนาพงศธร คัณฑมนัส
11-Nov-2015การศึกษาผลประเมินการวิเคราะห์ ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สุพัตรา ดวงแก้วกลาง
11-Nov-2015การวิเคราะห์ปัจจัยบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการลงทุนสำหรับธุรกิจรถเช่าในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยธนวัช เมฆพัฒน์
11-Nov-2015การศึกษาความสัมพันธ์ของเพศต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ปัทมา บุญช่วย
11-Nov-2015การศึกษาจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารประกอบคาร์โบไฮเดรตในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนวัชรินทร์ แสงหลู่
11-Nov-2015การศึกษาการใช้โฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อว่านสี่ทิศเกตุนภา ไทยหนุ่ม
11-Nov-2015การรื้อฟื้นตำนานพระธาตุหม้อคว่ำในฐานะสื่อพื้นบ้านสุทธิมั่น ปิยะโกศล
11-Nov-2015การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงที่มีภาวะเครียดในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสบหาร ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนธมนรดา โอภาสฐิติยศ
11-Nov-2015การสอนอ่านออกเสียงและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด แม่กก แม่กด แม่กบ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชาวไทยภูเขา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9พนารัตน์ จินดากูล
11-Nov-2015การสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่รัตนาวดี กล่อมเกลี้ยง
11-Nov-2015การสร้างและใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จุไรรัตน์ สุขสถาน
11-Nov-2015การสร้างหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาเพิ่มเติม อาชีพในท้องถิ่น : การทำเมี่ยงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ดลนภา อุปนันท์
11-Nov-2015การเสริมสร้างให้กองทุนสวัสดิการชุมชนมีความเข้มแข็ง : จังหวัดลำพูนปียานุช ปันยัง
11-Nov-2015การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนตาวากุล, สาคเรศ