Browsing by Author สำเนา, หมื่นแจ่ม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สำเนา, หมื่นแจ่ม
2562การบริหารงานห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนสุพรรณษา, ชะเวียตะคุ; สำเนา, หมื่นแจ่ม; สายฝน, แสนใจพรม
2019การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำเนา, หมื่นแจ่ม
2564การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนมอญโรงเรียนบ้านหนองดู่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนจตุรงค์, เดชะวงศ์; สำเนา, หมื่นแจ่ม; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
2564การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองเงือก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนกฤตเมธ, อุ่นโพธิ; สำเนา, หมื่นแจ่ม; สายฝน, แสนใจพรม
2558การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฏีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาพิสิษฐ์, แก้ววรรณะ; เกตุมณี, มากมี; สำเนา, หมื่นแจ่ม
-การพัฒนาครูในการผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำเนา, หมื่นแจ่ม; Samnao, Muenjaem
23-Jan-2561การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำเนา, หมื่นแจ่ม
2563การพัฒนาคู่มือการบริหารงานแนะแนวโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ณัฏฐ์กรณ์, มิ่งเมืองนล; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2562การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษานพดล, บุญภา; สำเนา, หมื่นแจ่ม; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2560การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนพร้าววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ปุญชรัศมิ์, พันธุวัฒน์; สำเนา, หมื่นแจ่ม; สงบ, ประเสริฐพันธุ์
2563การพัฒนาสมรรถนะครูด้านดิจิทัล ของโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ภควรรณ, อยู่เย็น; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2564การส่งเสริมภาวะผู้นำเชิงวิชาชีพสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของผู้บริหารตามการรับรู้ ของผู้บริหารและครูอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่สุจินต์, วังใหม่; สายฝน, แสนใจพรม; สำเนา, หมื่นแจ่ม
-การอนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไทลื้อลวงเหนือ ผ่านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสำเนา, หมื่นแจ่ม; Samnao, Muenjaem
2563รูปแบบการสร้างภาวะผู้นำเยาวชนปกาเกอะญอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทพื้นถิ่นของตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนธนาคาร, โกศัย; สมเกตุ, อุทธโยธา; สนิท, สัตโยภาส; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2562รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์พุทธินันทน์, บุญเรือง; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; สมเกตุ, อุทธโยธา; สำเนา, หมื่นแจ่ม