Browsing by Author สมยานะ, วีระศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมืองจังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์
2551การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์
19-Jan-2561การประยุกตใชคุณธรรมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ องคการบริหารสวนตําบล จ.เชียงใหม ที่สงผลตอการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมระดับตําบลสมยานะ, วีระศักดิ์
2556การประเมินมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชน จังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์
2551การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร ผักปลอดสารพิษบนเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์
2556การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่สมยานะ, วีระศักดิ์
2550โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากลสมยานะ, วีระศักดิ์
2550โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาการจัดการการผลิตผักปลอดสารพิษ และสินค้าแปรรูปผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากลสมยานะ, วีระศักดิ์
2551โครงการวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาการจัดการด้านการผลิตผักปลอดสารพิษ และการตลาดผักปลอดสารพิษ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับสู่มาตรฐานสากลสมยานะ, วีระศักดิ์