Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/887
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorสมยานะ, ผศ.วีระศักดิ์-
dc.date.accessioned2018-01-24T07:49:24Z-
dc.date.available2018-01-24T07:49:24Z-
dc.date.issued2561-01-24-
dc.identifier.urihttp://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/887-
dc.descriptionLearning management to develop economic and social of rural an urban in Chiang Mai has objective to develop project’s researchers for working with local researchers and also arrange learning management with people who are involved in this study. Learning management is developed as follow; 1) unknown; 2) know; 3) imitation; 4) learning. Every process of learning depend on participatory communication so that everybody who join in this project can learn and continuously develop. Value added measurement of learning management will be used to evaluate the project whether or not it can enhance economic and social of communities. The study was that 42 local researchers were created. Most of them are planning and policy officers. Human resources are developed in 42 local communities. 4 local developmental planning are created; 17 plans of economic, 14 plans in social; 6 plans in education and 5 plans in hygienic and environment. All of these plans are operated in communities and evaluated by Human Security Indicators. The evaluation found that every people who join in this project such as leaders of organizations, workers, communities can develop their economic and social efficiently. In addition, local development plan gained from this learning management is used to produce media information to publicize the local plans joining with young public relation researchers broadcasted through Television of Thailand Channel 11 in Chiang Mai. Thus all of these people know the direction of their own social and economic development. As a result, this can help to motivate other people to participate in developing their communities.th_TH
dc.description.abstractโครงการวิจัยเรื่อง"การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่" มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อที่จะใช้กระบวนการของการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ มีส่วนร่วมกับชุมชน เริ่มจากการพัฒนานักวิจัยของโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงานร่วมกับนักวิจัยท้อถิ่น ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นนั้นๆ รวมถึงการจัดการเรียนรู้รวมกันกับทรัพยากรมนุษย์หรือคนในชุมชนที่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับการเรียนรู้ครั้งนี้ โดยการพัฒนาการเรียนรูทุกกระบวนการเริมจาก 1) การให้ พัฒนาไปสู่ 2) การรับรู้ และเป็น 3) การเรียนรู้ จนกระทั้งพัฒนาไปเป็น 4) การเรียนรู้ นั่นเอง ทุกขั้นตอนของการเรียนรูจะอาศัยการ สื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกันผ่านโครงการบูรณาการการจัดการการเรียนรู้ ด้านการสื่อสาร ให้การเรียนรู้เหล่านั้นเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเห็นผลสมฤทธิ์ที่ชัดเจน อีกทั้งยังต้อง ทำการประเมินการพัฒนาโครงการที่มีผลต่อการยกระดับเศรษฐกิจเละสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยการวัดมูลค่าเพิ่ม จากการจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ให้บังเกิดเห็นถึงคุณค่า และประโยชน์ที่ชัดเจนจากการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้นั้นเอง ผลการวิจัยพบว่าสามารถพัฒนาน้าวิจัยของท้องถิ่นได้ทั้งสิ้น 42 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผนของชุมชน สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ 42 ชุมชน กับการ จัดการเรียนรู้ ในการสร้างแผนพัฒนาชุมชนของท้องถิ่นได้ทั้งสิ้น 4 ด้าน คือ แผนพัฒนาชมชนด้านเศรษฐกิจ จำนวน 17 แผน แผนพัฒนาด้านสังคมจำนวน 14 แผน แผนพัฒนาด้านการศึกษาจำนวน 6 แผน และแผนพัฒนา ด้านอนามัยและสิงแวดลอมจำนวน 5 แผน แผนพัฒนาเหล่านได้ถูกนำไปปฏิบัติจริงกับชุมชนในท้องถิ่น โดยผ่าน การประเมินผลการดำเนินงานด้วยตัวชี้วัดความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security Indicators : HSI) อันจะ ทำให้ทราบถึงมูลค่าเพิ่มของโครงการต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งผลการประเมินพบว่า ทุกภาคส่วนทั้งผู้นำองค์กร ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้รับนโยบาย หรือชุมชน สามารถบูรณาการร่วมกันในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาที่เริ่มตันจากชุมชนและเพื่อชุมชน อย่างแท้จริง เปรียบเสมือนการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้แผนพัฒนาชุมชนที่ได้จาก การจัดการเรียนรู้ได้ถูกนำไปผลิตสื่อสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์แผนชุมชนโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมกับ ยุวชนนักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท) จังหวัดเชียงใหม่ ให้ทุกภาคส่วนได้ที่ราบถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของตนเองและเกิดการกระตุ้น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และยังยืนต่อไปth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่th_TH
dc.titleการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ของภาคชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดเชียงใหม่th_TH
dc.title.alternativeLearning management to develop economic and social of rural an urban in Chiang Maith_TH
dc.typeJournalth_TH
Appears in Collections:Rajabhat Chiang Mai Research Journal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ผศ.วีระศักดิ์ สมยานะ_1.pdf24.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.