Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.014 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่สมรวี, อร่ามกุล; Somrawee, Aramkul
2561การอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมวัดหนองโค้ง อ าเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดย เทคโนโลยีการเขียนแบบสองมิติและสามมิติคณิศร, สินธุบุญ
2561การอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมวัดเจดีย์ปล่อง (วัดเชียงโฉม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทคโนโลยีการเขียนแบบสองมิติและสามมิติคณิศร, สินธุบุญ
2552การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่หาญเมืองใจ, วัชรี; และคณะ
2552การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายของเห็ดป่า ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่หาญเมืองใจ, วัชรี; และคณะ
2552การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา กรณีศึกษาป่าต้นน้ำ หมู่บ้านนาปลาจาด ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนจิตรวิจารณ์, ชวิศ; และคณะ; Chitwichan, Chawit