Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1262
Title: การอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมวัดหนองโค้ง อ าเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดย เทคโนโลยีการเขียนแบบสองมิติและสามมิติ
Other Titles: Conservation of Nong Kong Temple Sankampang district, Chiang Mai Province by 2 Dimension and 3 Dimention Drawing technical.
Authors: คณิศร, สินธุบุญ
Keywords: เทคโนโลยีการเขียนแบบสองมิติและสามมิติ
การอนุรักษ์
รูปแบบสถาปัตยกรรม
2 Dimension and 3 Dimention Drawing technical
วัดหนองโค้ง
Sankampang district, Chiang Mai
Issue Date: 2561
Publisher: Chiang Mai Rajabhat University
Abstract: การอนุรักษ์รูปแบบสถาปัตยกรรมวัดหนองโค้ง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยเทคโนโลยีการเขียนแบบสองมิติและสามมิติ วัดหนองโค้ง ม.4 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่แตง ทางทิศใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 32 กิโลเมตร เดิมทีชาวบ้านอาศัยวัดร่ำเปิงเป็นสถานที่ทำบุญ อบรมจิตใจ มีประชากรอยู่ประมาณ 50 ครัวเรือน เป็นถนนสายเล็กๆติดถนนสาย โซตนา – ฝาง ได้รับพระราชทานวิสุเสมา ตามประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2553 รับสนองราชโองการ พลตรีสนั่น ขจรประศาสตร์ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 78 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 15.55 น. พระสงฆ์ จำนวน 150 รูปทำพิธีสวดถอนสีมาตัดหวายลูกนิมิต โดยพระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด เป็นผ่ายสงฆ์ พระครูสุตาลงกต เจ้าอาวาสวัดหนองโค้ง เป็นประธาน ปัจจุบัน วัดหนองโค้ง อำเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมอันสวยงามขึ้นมามากมายทั้งที่เป็นงานสถาปัตยกรรม เดิมที่สวยงามทรงคุณค่าและงานสถาปัตยกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้มีการจัดเก็บรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่วัดทั้งเก่าและใหม่รวมทั้งผังบริเวณของวัดเพื่อการใช้พื้นที่ของวัดอย่างคุ้มค่า ผลการวิจัยพบว่า พบว่า จากการสำรวจตัวอาคารทั้งหมดภายในวัด และได้มีการวาดด้วยมือเพื่อนำไปสู่การบวนการเขียนแบบด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป AUTOCAD และ SKETCH UP นั้น มีขีดจำกัดในเรื่องของการวัดขนาดอาคารที่มีความสูง หรือหลังคาของอาคารสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา และการใช้งานของอาคารบางส่วน ทำให้ไม่สามารถสำรวจได้อย่างสมบูรณ์ จึงต้องมีการอาศัยข้อมูลที่ได้ทำการศึกษา ของสถาปัตยกรรมที่อยู่ในยุคเดียวกัน เพื่อนำมาเทียบเคียง ถึงเรื่อง ขนาดและสัดส่วน ของลักษณะทางกายภายของอาคารทั้งหมด
Description: Architectural conservation of Wat Nong kong, Mae Taeng District, Chiang Mai Province. Two-dimensional and three-dimensional drawing technology. Wat Nong kong Moo 4, Mae Taeng District, Chiang Mai is located at Mae Taeng District. About 4 km south of Chiang Mai, 32 km. Originally, the villagers lived at Wat Rong Ping, a place of spiritual training, with a population of about 50 households. It was a small street on Sattahip-Fang Road. On the second day of June 2, 2010, the Royal Thai Army received the Royal Thai Army, Volunteer Royal Majeste, announced in Royal Gazette Vol. 127, Special Issue 78, June 23, 2010. On January 25, 2012, at 15.55 am, 150 monks took the hymn to remove the rattan candles. By the goddess Vice Chancellor, Chiang Mai The Abbot of Wat Chedi is a Buddhist monk. Abbot Wat Nong Arch Chairman The present, Wat Nong kong, Mae Taeng District, Chiang Mai Province There are many beautiful architectural and architectural works. A beautiful, invaluable and new architectural experience. It does not store the architectural patterns that occur in old and new measurement areas, as well as the layout of the temple for the purpose of measuring the value of the temple. The results of the survey found that the survey of the entire building within the temple. AUTOCAD and SKETCH UP are limited to measuring the height of a building. Or the roof of Buddhist architectural buildings. And the use of some buildings. It can not be completely explored. It must be based on the information that has been studied. The architecture of the same era. To be comparable in size and proportion. The physical characteristics of the building.
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1262
Appears in Collections:Research Report

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
cover.pdfCover645.59 kBAdobe PDFView/Open
abstract.pdfAbstract690.28 kBAdobe PDFView/Open
content.pdfContent556.65 kBAdobe PDFView/Open
chapter1.pdfChapter 1556.89 kBAdobe PDFView/Open
chapter2.pdfChapter 2589.38 kBAdobe PDFView/Open
chapter3.pdfChapter 3393.68 kBAdobe PDFView/Open
chapter4.pdfChapter 41.49 MBAdobe PDFView/Open
chapter5.pdfChapter 5837.16 kBAdobe PDFView/Open
bibliography.pdfBibliography578.1 kBAdobe PDFView/Open
appendix.pdfAppendix1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.