Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 116 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019ความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์การปลูกชาเมี่ยง ในพื้นที่ หมู่บ้านพระบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่พิษณุภาคิณ, ไชยมงคล
2019โครงการวิจัยดนตรีพื้นเมืองล้านนากับการพัฒนาอารมณ์ของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่มณฑิรา, ศิริสว่าง
2019การวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครูรายวิชา วิธีสอนการศึกษาปฐมวัยโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและระบบพี่เลี้ยงดวงใจ, เนตรตระสูตร; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2019ผลการใช้นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังการพูดของ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่อัณณ์ชญากร, พัฒนประสิทธิ์
2018ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งหลายค่าในปริภูมิเมตริกที่ ประกอบด้วยกราฟจักรพงศ์, เตี้ยมมี
2019การศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าซิ่นสันกำแพง ต. สันกำแพง อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ไชยเชิด, ไชยนันท์
2019การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น : หลักสูตรภูมิปัญญาสู่การปฏิบัติวีระศักดิ์, ชมภูคำ; ยุพิน, อินทะยะ; พวงพยอม, ชิดทอง; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2019การจัดการความรู้ด้านบัญชีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงของ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพระพุทธบาทสี่รอย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่พุทธมน, สุวรรณอาสน์
2019การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าซิ่นตีนจก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ชยภัทร, พุ่มจันทร์
2019การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นพร้อมสื่อประสม เรื่อง การจัดการเรียนรู้การแกะสลักไม้ สำหรับชุมชนและโรงเรียนในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ศศิณิส์ภา, พัชรธนโรจน์