Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2326
Title: การบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่
Other Titles: The Education Mangement For Local Learning Center of Tambon Watket, Muang District, Chiangmai for Early Childhood Development of Chiangmai Municipality Child Development Center
Authors: วันทนีย์, ใจเฉพาะ
ชไมมน, ศรีสุรักษ์
ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
Keywords: ภูมิปัญญาท้องถิ่น -- เมือง (เชียงใหม่). ตำบลวัดเกต
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ -- เมือง (เชียงใหม่). ตำบลวัดเกต
การศึกษา -- เมือง (เชียงใหม่). ตำบลวัดเกต -- การบริหาร
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เมือง (เชียงใหม่). ตำบลวัดเกต
Issue Date: 2562
Publisher: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการหาวิธีบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2) เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง และ 4) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ PDCA ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนวัดเกตมีผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 4 ท่าน ที่ได้รับการยืนยันจากชุมชนว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถจริง จากข้อมูลที่ได้มาประชุมผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นฐานในการพัฒนาเป็นคู่มือสำหรับ การบริหารจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีความเห็นชอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.20 , S.D. = 0.75) หลังจากที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ตามเนื้อหาคู่มือ นักเรียน มีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ซึ่งผู้ปกครองมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.44 , S.D. = 0.63) โดยปัญหาที่พบ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ยังขาดการสำรวจแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลวัดเกต ซึ่งเป็นตำบลที่สถานศึกษาตั้งอยู่ให้เป็นปัจจุบัน รวมไปถึงการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษายังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2326
Appears in Collections:Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
วันทนีย์ ใจเฉพาะ_2562.pdf48.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.