Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 685
Issue DateTitleAuthor(s)
17-Feb-2563แนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนชนม์ณภัทร, คุตนาม; ประวัติ, พื้นผาสุข; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ
17-Feb-2563แนวทางการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแห้ง เขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1พัชรีย์, ศรีชัย; ประวัติ, พื้นผาสุข; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ
17-Feb-2563คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในอำเภอขุนยวม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ระบอบ, ด้วงเฟื่อง; ประวัติ, พื้นผาสุข; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
17-Feb-2563ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดของศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่จำกัดศิริวัฒน์, ศรีประเสริฐ; อนุวัติ, ศรีแก้ว; มานพ, ชุ่มอุ่น
17-Feb-2563ความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาสังคมของผู้สูงอายุ : กรณีเทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่อังกูร, ยาสุวรรณ; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์; มนัส, สุวรรณ
17-Feb-2563การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณีสำคัญของไทยสำหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยในระดับ เกรด 6-8 ของโรงเรียนนานาชาติชุติสรา, สำราญ; โกชัย, สาริกบุตร; สนิท, สัตโยภาส
17-Feb-2563การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดในภาษาไทยพัชรินทร์, กุลกิตติโกวิท; โกชัย, สาริกบุตร; สนิท, สัตโยภาส
17-Feb-2563การศึกษาสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอนุบาลแม่สะเรียง เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมพงษ์, เขื่อนขวา; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; ประวัติ, พื้นผาสุข
17-Feb-2563การศึกษาสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียน ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนประเสริฐศักดิ์, ปันคำมา; ชาตรี, มณีโกศล; ดาวรุ่ง, วีระกุล
17-Feb-2563การศึกษาสภาพการใช้เเหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเเม่ฮุ อำเภอแม่ลาน้อย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พิมพ์พร, ณ วรรณติ๊บ; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; วีระศักดิ์, ชมภูคำ
31-Jan-2563การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปางไพลิน, ญาณะโรจน์; จุไรร้ตน์, จุลจักรวัฒน์; ถาวร, เกียรติไชยากร
31-Jan-2563การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนสุจฑินันท์, สุวรรณบุษย์; ชาตรี, มณีโกศล; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
30-Jan-2563การศึกษาปัญหาการไม่ส่งบุตรเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอาทิตย์, ขันธะสีมา; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; ประพันธ์, สุทธาวาส
30-Jan-2563การศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ศรีจันทร์, หลักฐาน; สกล, แก้วศิริ; พิทยาภรณ์, มานะจุติ
30-Jan-2563การศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วมของชุนชนบ้านเอียก หมู่ 5 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่จิราวรรณ์, ชัยวงค์; กมลณัฏฐ์, พลวัน; ศุภฤกษ์, ธาราพิทักษ์วงศ์
30-Jan-2563การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมศิลปะทิพวรรณ, ตันยี่; ชาตรี, มณีโกศล; ยุพิน, อินทะยะ
30-Jan-2563การศึกษาการบริหารงานสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนฉัตรชัย, ชนมุนี; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
30-Jan-2563การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนบ้านทุ่งกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอนนฤมล, คำกลาง; นิยม, ยอดมนต์; ชวิศ, จิตรวิจารณ์
30-Jan-2563การศึกษากระบวนการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนที่ไม่มีผู้บริหารประจำหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมศรี, ศิลาชาล; เรืองเดช, วงศ์หล้า; ถมรัตน์, นันทิทรรภ
22-Jan-2563การศึกษากระบวนการใช้หลักสูตรธนาคารอาหารชุมชนของโรงเรียนบ้านห้วยขาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1จันทร์เพ็ญ, ไพรเสถียรสุข; ชาตรี, มณีโกศล; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 685