Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 733
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูแกนนำสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทนงศักดิ์, จันทบุรี; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2563รูปแบบการสร้างภาวะผู้นำเยาวชนปกาเกอะญอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทพื้นถิ่นของตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนธนาคาร, โกศัย; สมเกตุ, อุทธโยธา; สนิท, สัตโยภาส; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2562รูปแบบพัฒนาการสื่อสารเชิงคุณธรรมของผู้นำทางการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 15กรศิริ, กรองสุดยอด; กมลณัฏฐ์, พลวัน; มนัส, สุวรรณ; สุบัน, พรเวียง
2562รูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตภาคเหนือตอนบนธราธร, ตันวิพงษ์ตระกูล; สมเกตุ, อุทธโยธา; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์; บุญเลิศ, คำปัน
2562การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษานพดล, บุญภา; สำเนา, หมื่นแจ่ม; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2562การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำชุมชนต้นแบบของจังหวัดลำปางพรนับพัน, วงศ์ตระกูล; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง
2562รูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเศรษฐกิจสีเขียวในจังหวัดอุตรดิตถ์พุทธินันทน์, บุญเรือง; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; สมเกตุ, อุทธโยธา; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2019Development of DC Smart Plug Control SystemNarakorn, Songkittirote; Hathaithip, Sintuya; Worajit, Setthapun
2562ผลของกิจกรรมทางน้ำที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจในเด็กสมาธิสั้นปักธงชัย, มณีรัตน์; อัจฉรียา, กสิยะพัท; ศศิพินต์, สุขบุญพันธ์
2562รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางณัฐภัทร์, ไชยจักร; ขจร, ตรีโสภณากร; พรเทพ, ลี่ทองอิน
2562การประเมินผลการจำลองอุณหภูมิอากาศในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยจากแบบจำลองสภาพอากาศควบคู่แบบจำลองพื้นผิวดินธีรพันธุ์, แซ่โซ้ง; ภาคภูมิ, รัตน์จิรานุกูล; สุจิตรา, รัตน์จิรานุกูล
2562การวิเคราะห์แบบจำลองผลกระทบการกระเจิงของสปินต่อการขนส่งอนุภาคในรอยต่อของโลหะและสารตัวนำยวดยิ่ง เพื่อการเรียนรู้ทางกลศาสตร์ควอนตัมเบญญาทิพย์, ม่วงเขียว; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; เสรี, ปานซาง
2562การออกแบบเครื่องมือวัดค่าทางไฟฟ้าแบบแสดงผลด้วยเสียงพูดเพื่อเป็นอุปกรณ์การสอนเกี่ยวกับการวัดค่าทางไฟฟ้านิเทศ, ประเดชบุญ; ชเนษฎ์, วิชาศิลป์; เสรี, ปานซาง
2563การพัฒนาแนวทางการดูแลการเจริญเติบโตของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่กิ่งกาญจน์, ดวงแค; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; สามารถ, ใจเตี้ย
2563ประสิทธิผลของนวัตกรรมโปรแกรมการส่งเสริมการล้างมือ เพื่อป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ทัศสินีย์, มีงาม; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; จิติมา, กตัญญู
2563ผลของโปรแกรมการใช้สมาธิบำบัด SKT ร่วมกับการปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหารเค็มต่อระดับความดันโลหิต โซเดียมและความเครียดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปางธีร์พิชชา, โกสุม; สายหยุด, มูลเพ็ชร์; สามารถ, ใจเตี้ย
2562ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ภัทรภร, ฤทธิชัย; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ชวิศ, จิตรวิจารณ์
2563กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขและแมวของผู้บริโภคจากตลาดสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่โชติวิทย์, กุ่ยแก้ว; นัทธ์หทัย, ตันสุหัช
2563รูปแบบการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของกลุ่มลูกค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ชัชรีย์, คำสุข; กัลยา, ใจรักษ์
2562กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเครื่องเงินในชุมชนพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนกมลชนก, ชัยศิรินวกาญจน์; นัทธ์หทัย, เถาตระกูล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 733