Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 695
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ผลการพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาจีน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จังหวัดลำปางสุธาสินี, ยันตรวัฒนา; ศิริพร, ขีปนวัฒนา; ยุพิน, อินทะยะ
2555ผลการใช้สื่อดนตรีดิจิตัลสำหรับเด็กที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งอุดมศักดิ์, ชวชาติ; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม; ไกรสิทธิ์, พิรุณ
2555ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ของผู้สูงอายุชาวต่างชาติพิมพ์พิศา, ชัยเลิศ; ณภัทร, ทิพย์ศรี
2556ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจสปาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วิโรจน์รัตน์, ถิระพงษ์; สิริศักดิ์, รัชชุศานติ
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจศูนย์บริการดูแลรถยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ศิริรัตน์, ญาติฝูง; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม; เสาวณี, ใจรักษ์
5-Mar-2563ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษาประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าชูชาติ, ไชยสมบัติ; สุธีร์, นนทภา; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์; เปรมปรีดิ์, หมู่วิเศษ
5-Mar-2563แนวทางพัฒนาคุณภาพการบริการการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่นันท์ธัชพรรณ, ยอดสุวรรณ; สิริศักดิ์, รัชชุศานติ
2556แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุทธิพงศ์, นิพัทธนานนท์; มนัส, สุวรรณ; วัฒนพงศ์, รักษ์วิเชียร; พัฒนา, บุญญประภา
5-Mar-2563แนวทางการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการสร้างเครือข่ายของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่พิทักษ์, ตุ้มอินมร; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์; สุชาติ, ไจภักดี
5-Mar-2563แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานธุรการภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มนต์มนัส, อินทร์วร; ประพันธ์, ธรรมไชย
17-Feb-2563แนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนชนม์ณภัทร, คุตนาม; ประวัติ, พื้นผาสุข; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ
17-Feb-2563แนวทางการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแห้ง เขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1พัชรีย์, ศรีชัย; ประวัติ, พื้นผาสุข; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ
17-Feb-2563คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในอำเภอขุนยวม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ระบอบ, ด้วงเฟื่อง; ประวัติ, พื้นผาสุข; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
17-Feb-2563ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดของศูนย์บริการรถยนต์ บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่จำกัดศิริวัฒน์, ศรีประเสริฐ; อนุวัติ, ศรีแก้ว; มานพ, ชุ่มอุ่น
17-Feb-2563ความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาสังคมของผู้สูงอายุ : กรณีเทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่อังกูร, ยาสุวรรณ; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์; มนัส, สุวรรณ
17-Feb-2563การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ประเพณีสำคัญของไทยสำหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาไทยในระดับ เกรด 6-8 ของโรงเรียนนานาชาติชุติสรา, สำราญ; โกชัย, สาริกบุตร; สนิท, สัตโยภาส
17-Feb-2563การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดในภาษาไทยพัชรินทร์, กุลกิตติโกวิท; โกชัย, สาริกบุตร; สนิท, สัตโยภาส
17-Feb-2563การศึกษาสภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอนุบาลแม่สะเรียง เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2สมพงษ์, เขื่อนขวา; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; ประวัติ, พื้นผาสุข
17-Feb-2563การศึกษาสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียน ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนประเสริฐศักดิ์, ปันคำมา; ชาตรี, มณีโกศล; ดาวรุ่ง, วีระกุล
17-Feb-2563การศึกษาสภาพการใช้เเหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านเเม่ฮุ อำเภอแม่ลาน้อย เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2พิมพ์พร, ณ วรรณติ๊บ; เสริมศักดิ์, นันทิทรรภ; วีระศักดิ์, ชมภูคำ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 695