Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 589
Issue DateTitleAuthor(s)
19-Aug-2562ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชากรตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ณรงค์ศักดิ์, อินต๊ะ; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
19-Aug-2562การศึกษาจุลินทรีย์ ที่มีประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารประกอบคาร์โบไฮเดรตในน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีนทิพย์สุคนธ์, ทังสุนันท์; กิตติศักดิ์, โชติกเดชาณรงค์; กัลทิมา, พิชัย
19-Aug-2562สมบัติทางฟิสิกส์และสมบัติทางความร้อนของถ่านอัดแท่ง จากซังข้าวโพดผสมกะลามะพร้าว โดยใช้น้ำหมักชีวภาพเป็นตัวประสานณัฐธนัญา, บุญถึง; วิไลพร, ลักษมีวาณิชย์
19-Aug-2562สภาพการบริหารการศึกษารูปแบบการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กาณศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2ไพพร, จิระมิตร; เกตุมณ๊, มากมี; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ
19-Aug-2562พฤติกรรมและการรับรู้สื่อด้านสุขภาพของประชาชนอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่นพดล, นพมณี; อุไรวรรณ, คำไทย; วราภรณ์, ศิริสว่าง
19-Aug-2562พฤติกรรมที่มีผลต่อการเกิดโรคหนอนพยาธิลำไส้ในนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนศรีโพธาราม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่มาลี, ประทุมวัน; อุไรวรรณ, คำไทย; วราภรณ์, ศิริสว่าง
19-Aug-2562พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกร ตำบลทุ้งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่อำพร, สมสิงห์คำ; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; จิติมา, กตัญญู
15-Aug-2562ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (ENG 0101) ของนักศึกษากลุ่มที่ได้เรียนและกลุ่มที่ไม่ได้เรียน รายวิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานภัทรานี, พลับอินทร์; อัญชลี, วงศ์หล้า; สุนันทา, เอี่ยมสำอางค์
15-Aug-2562ผลกระทบของฝายชะลอน้ำต่อคุณภาพน้ำและความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และไดอะตอมพื้นท้องน้ำประดิษฐ์, เสมณี; ทัตพร, คุณประดิษฐ์; ชิตชล, ผลารักษ์
15-Aug-2562ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจากมลพิษทางอากาศในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สุพจน์, วุฒิวงศา; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; อุไรวรรณ, คำไทย
15-Aug-2562ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอออล์ของสตรี ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่มัลลิกา, จิงต๊ะ; อุไรวรรณ, คำไทย; วราภรณ์, ศิริสว่าง
15-Aug-2562ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันโรคเอดส์ : กรณีศึกษาเครือข่ายเยาวชน ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ถวิล, ชูดวง; อุไรวรรณ, คำไทย; สุรสิงห์, วิศรุตรัตน์
15-Aug-2562ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เยาวเรส, นันตา; จิติมา, กตัญญู; วันทนีย์, ชวพงค์
18-Aug-2562ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่บุญมี, จี้ฟู; จำรูญ, ยาสมุทร; ทรงยศ, คำชัย
15-Aug-2562เบื้องหลังความสำเร็จของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านสารคดีชีวประวัติบุคคลสำคัญเพง, หลิน; สมพงษ์, บุญเลิศ; สนิท, สัตโยภาส
15-Aug-2562บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกับการมีส่วนร่วมในการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่อำพล, เขมรรัตน์; จำรูญ, ยาสมุทร; ทรงยศ, คำชัย
15-Aug-2562ความสามารถด้านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับในสถานบริการสปา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มนัญชา, วงศ์อ้าย; อัญชลี, วงศ์หล้า; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม
13-Aug-2562ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (เอช1เอ็น1) ของกลุ่มเสี่ยงตำบลบ้านแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่นารีรัตน์, วงศ์สุนทร; พัฒนา, บุญญประภา; วันทนีย์, ชวพงค์
13-Aug-2562การออกแบบระบบส่องสว่างในห้องเรียนสำหรับระบบโฟโตโวลตาอิกเซลล์ประทุม, พุทธวงค์; กฤษดา, บุญชม; กาญจนา, สิริกุลรัตน์
13-Aug-2562การอนุรักษ์พระวิหารลายคำและจิตรกรรมฝาผนังในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารด้วยสื่อวีดิทัศน์กฤตยา, พวงมะลิ; กมลณัฏฐ์, พลวัน; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 589