Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 695
Issue DateTitleAuthor(s)
2555อัตลักษณ์งานสถาปัตยกรรมของพุทธสถานในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพพม่าสืบศักดิ์, แสนยาเกียรติคุณ; สุรพล, ดำริห์กุล; เป็ลติแยร์, อนาโตล โรเจอร์; อรุณรัตน์, วิเชียรเขียว
2555เหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างของลูกค้า : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่ ร.รุ่งเรือง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่อนุพงษ์, อินตายวง; สิริศักดิ์, รัชชุศานติ; เดชวิทย์, นิลวรรณ
2555หลักธรรมจากพระสุตตันตปิฎกเรื่อง กสิสูตร ในรูแแบบมัลติมีเดียอัครเดช, สุภาภา; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; อำนาจ, หงษ์ทอง
2554หลักธรรม คุณค่าและการใช้ภาษาในวรรณกรรมคำสอนของพระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)บุญชู, กิตติสาโร; สนิท, สัตโยภาส; สมพงษ์, บุญเลิศ
2554สื่อดิจิตัลมัลติมีเดียเพื่อรณรงค์การอนุรักษ์ลวดลายดุนทงจังโก : กรณีศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวงพงษ์ปิยะ, เตชะใจ; ประยุทธ, วงศ์แปง; เสรี, ปานซาง
2554ส่วนผสมทางการตลาดเครื่องดื่มเนสกาแฟเย็นที่เหมาะสมกับนักศึกษากลุ่มผู้บริโภค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ศิริกัญญา, รัตนกุล; สมพงษ์, บุญเลิศ; พรรณรัตน์, บุญกว้าง
2555สมบัติเชิงกลและการหาลักษณะเฉพาะของไฮดรอกซีอะพาไทต์นาโนคอมโพสิตแบบเนื้อแน่นชนกนันท์, ทะนานแก้ว; อนิรุทธ์, รักสุจริต; กวี, กิตติวรเชฏฐ์
2554ศึกษาการใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกันบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่อ่องสอน เขต 1ชัชวาลย์, ปันยศ; สนิท, สัตโยภาส; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2553รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนกาญจนา, แกจ่าม; ประพันธ์, ธรรมไชย; ณรงค์, สุขประเสริฐ
2555รูปแบบการจัดการของครอบครัวและชุมชนในการรองรับเด้กและเยาวชนหลังถูกปล่อยตัวจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่รัตติกาล, สุวรรณปัญญา; สมพงษ์, บุญเลิศ; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์
2554มัลติมีเดียสำหรับสร้างความตระหนักในการจัดการลำน้ำแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่วัฒนา, อุปมาน; ประยุทธ, วงศ์แปง; พีระพงศ์, บุญศิริ
2555ภาพยนตร์สารคดี เรื่องปริศนาธรรมล้านนาภาพจิตกรรมเทวดาดีดพิณเปี๊ยะ วัดไหล่หินหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางรัชนีกร, ทองสวรรค์; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2555ภาพยนตร์สารคดี ตุงล้านนากับวิถีชีวิตคนไทยล้านนาศุภลักษณ์, อภัยใจ; ศุภกฤษ, เมธีโภคพงษ์; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2555ผลการพัฒนาทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาจีน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จังหวัดลำปางสุธาสินี, ยันตรวัฒนา; ศิริพร, ขีปนวัฒนา; ยุพิน, อินทะยะ
2555ผลการใช้สื่อดนตรีดิจิตัลสำหรับเด็กที่มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งอุดมศักดิ์, ชวชาติ; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม; ไกรสิทธิ์, พิรุณ
2555ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ของผู้สูงอายุชาวต่างชาติพิมพ์พิศา, ชัยเลิศ; ณภัทร, ทิพย์ศรี
2556ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกิจสปาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่วิโรจน์รัตน์, ถิระพงษ์; สิริศักดิ์, รัชชุศานติ
2555ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจศูนย์บริการดูแลรถยนต์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ศิริรัตน์, ญาติฝูง; ธรรมกิตติ์, ธรรมโม; เสาวณี, ใจรักษ์
2555แนวทางพัฒนาคุณภาพการบริการการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่นันท์ธัชพรรณ, ยอดสุวรรณ; สิริศักดิ์, รัชชุศานติ
2556แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุทธิพงศ์, นิพัทธนานนท์; มนัส, สุวรรณ; วัฒนพงศ์, รักษ์วิเชียร; พัฒนา, บุญญประภา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 695