Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 633
Issue DateTitleAuthor(s)
18-Sep-2562การศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่เน้นทักษะการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนบ้านคาหาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมบุญยวง, บุตรซาว; สิริวันทน์, ชัยญาณะ; ประวัติ, พื้นผาสุข
13-Sep-2562การศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถนนเชียงใหม่-ฮอด จังหวัดเชียงใหม่สุวิชญาน์, ใจหนิม; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
13-Sep-2562ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่วีรวัลย์, ศิรินาม; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ชวิศ, จิตรวิจารณ์
13-Sep-2562ความรู้ พฤติกรรมในการจัดการขยะของประชาชน และคุณภาพการบริการในการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนวิภาณี, อุชุปัจ; จิติมา, กตัญญู; สายหยุด, มูลเพ็ชร
13-Sep-2562ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะอ้วนของสามเณรโรงเรียนกลุ่มพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พระพิษณุ, อุตตมา; จิติมา, กตัญญู; สิวลี, รัตนปัญญา
13-Sep-2562การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเข้าสุ่ประชาคมอาเซียนของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนวพร, จารุมณี; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
13-Sep-2562สภาวการณ์การบาดเจ็บซ้ำซาก ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแกะสลักเครื่องเงินวัวลาย ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลายและชุมชนวัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นลินรัตน์, วรโชติภูดินันท์; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; พิศักดิ์, ชินชัย
13-Sep-2562ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการดำเนินงานด้านสุขศึกษาชุมชน ในเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ชนิดา, เตชะปัน; สิวลี, รัตนปัญญา; สามารถ, ใจเตี้ย
13-Sep-2562การดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่กมลพรรณ, จักรแก้ว; รพีพร, เทียมจันทร์; วราภรณ์, ศิริสว่าง
13-Sep-2562การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทยกนกพร, อริยา; จิติมา, กตัญญู; สายหยุุด, มูลเพ็ชร
9-Sep-2562การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร กรณีศึกษา พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในการดูแลของบริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน)เอกลักษณ์, ชุมภูชัย; กาญจนา, สุระ
9-Sep-2562ความเสี่ยงในการสอบบัญชี กรณีศึกษา ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่อัมไพวรรณ, หมื่นแสน; กรวีร์, ชัยอมรไพศาล
9-Sep-2562พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแบบโฮสเทลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สุนทรีย์, ศิริจันทร์; กมลทิพย์, คำใจ
9-Sep-2562การศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่สิรินภา, ทาระนัด; กมลทิพย์, คำใจ
9-Sep-2562การประเมินผลการควบคุมภายในและแนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่สรัญญา, ทั้งสุข; กมลทิพย์, คำใจ
9-Sep-2562ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ อัพเกรด อคาเดมี่ จังหวัดเชียงใหม่สมศักดิ์, หงษ์สุวรรณ; กรวีร์, ชัยอมรไพศาล
9-Sep-2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊กพัชราภรณ์, เมธีการย์; กัลยา, ใจรักษ์
9-Sep-2562การประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่เทียนใจ, สุทะ; กรวีร์, ชัยอมรไพศาล
9-Sep-2562ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หลิงหยุน, หยาง; กมลทิพย์, คำใจ
5-Sep-2562Community development model with biogas grid case study: Mae Tha community, Mae On district, Chiang MaiPhoosita, Chaisombat; Hathaithip, Sintuya; Worajit, Setthapun; Prapita, Thanarak
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 633