Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2002
Title: การพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ สาระวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
Other Titles: Promoting Learning Management Capability in Social studies of Teaching Professional Externship Students using Peer Coaching Supervision
Authors: เสกสรร, ท้าวทุมมา
ธรรศ, ศรีรัตนบัลล์
ณกานต์, อนุกูลวรรธกะ
Keywords: การพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
Issue Date: 2018
Publisher: Chiang Mai Rajabhat University
Abstract: การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามรถการจัดการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา โดยอาศัยกระบวนการนิเทศติดตามแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผ่านกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา ที่มีต่อการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 26 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบอาสาสมัคร (Volunteers Sampling) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 26 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (สำหรับนักศึกษา) 2) แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (สำหรับอาจารย์นิเทศ) 3) แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน (สำหรับคุณครูพี่เลี้ยง) และ 4) แบบทดสอบก่อน-หลังเข้ารับการอบรมการนิเทศการเรียนการสอน ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t-test) แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แบบบรรยาย จากการวิจัยเพื่อการพัฒนาความสามรถการจัดการเรียนรู้ สาระสังคมศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 1. ความสามารถการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา โดยอาศัยกระบวนการนิเทศติดตามแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ประกอบด้วยแผนการนิเทศ 2 ระยะ ได้แก่ที่ ระยะที่ 1 คือ การวางแผนการนิเทศ และระยะที่ 2 คือ การดำเนินการนิเทศ ซึ่งผลการดำเนินการนิเทศตามกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนตามแผนการนิเทศระยะ ที่ 1 และ 2 จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยผู้วิจัยมีการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศ การสังเกตการสอน การทำวิจัยในชั้นเรียน รวมถึงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แก่ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 26 คน เพื่อพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสังคมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ผลการให้ความรู้ก่อนร่วมโครงการ การนิเทศจะทำให้ครูมีความรู้ มีการจัดการเรียนรู้ ทักษะด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือ การสังเกตการสอน และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และการวิจัยในชั้นเรียน 2. พัฒนาการการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ผ่านกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยใช้การเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อน-หลังเข้ารับการอบรมนิเทศการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พบว่าพัฒนาการการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรสังคมศึกษา ก่อนเข้ารับการอบรมและหลังเข้ารับการอบรมมีความแตกต่างกัน ซึ่งหลังเข้ารับการอบรมในระดับที่สูงกว่าก่อนเรียนมาก 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสังคมศึกษา ที่มีต่อการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พบว่าจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้ให้อาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษา (เพื่อนครู) ประเมิน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ประเมินทุกคนอยู่ในระดับ มากที่สุด ในทุกด้าน
Description: Research Development of learning management. The social education of full-time teachers. A friend's help process helps a friend. 1) to develop the learning management capability of the students practicing social studies teachers. 2) To study and compare the development of learning management in the social studies course of the students practicing professional teachers. 3) to study the satisfaction of the students in the social education teachers' professional experience. I have a friend to help with friends. The samples used in this study were the students practicing professional experience. Course in Social Studies, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University 26 students were selected by Volunteers Sampling and 26 by the secondary students. The instruments used in the study included 1) Student Supervision Record To develop learning management by peer-to-peer supervisory process. (For students) 2) Student supervision record To develop learning management by peer-to-peer supervisory process. 3) Student supervision record To develop learning management by peer-to-peer supervisory process. (4) Pre-post-training tests, supervised teaching. The researcher will analyze the data by means of average (x̄), standard deviation (S.D.), t-test, dependent and content analysis. From Research to Development, Learning Management The social education of full-time teachers. A friend's help process helps a friend. The results can be summarized as follows. 1. The ability of the learning management of the students practicing social studies teachers. By the process of supervising followers help friends. There are two stages of supervision: stage 1 is supervision planning and stage 2 is supervision. The results of the supervisory follow-up process in peer-to-peer supervision as part of the 1st and 2nd supervisory plans were to provide knowledge about peer supervision. The researcher had a workshop on knowledge management. Observation Teaching Doing classroom research Including writing a learning plan. Teacher Training Experience The curriculum of social studies, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat University is to develop the ability of learning management. And to develop social studies learning outcomes for high school students participating in the program. Knowledge before the project. Supervision will make teachers more knowledgeable. Learning to manage Technical Skills for Learning Management Use of tools Observation Teaching And to develop a learning management plan. And classroom research. 2. Develop the learning management in the students' social studies. Teacher Training Experience Through the process of supervising friends help friends. Comparison of pre-post test scores with the help of peer tutors. The development of learning management in the social studies of the students practicing professional teachers. Social Studies Courses Before the training and after training are different. After attending training at a higher level than before class. 3. Student Satisfaction I have a friend to help with friends. From the questionnaire, the instructors were instructed by supervisors, teachers, mentors and students (teacher friends) to evaluate the data of all evaluators at the highest level in all aspects.
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2002
Appears in Collections:Research Report

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover.pdfCover(ปก)413.38 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract(บทคัดย่อ)423.2 kBAdobe PDFView/Open
Content.pdfContent(สารบัญ)412.26 kBAdobe PDFView/Open
Chapter1.pdfChapter1(บทที่1)437.94 kBAdobe PDFView/Open
Chapter2.pdfChapter2(บทที่2)598.11 kBAdobe PDFView/Open
Chapter3.pdfChapter3(บทที่3)410.33 kBAdobe PDFView/Open
Chapter4.pdfChapter4(บทที่4)727.34 kBAdobe PDFView/Open
Chapter5.pdfChapter5(บทที่5)419.34 kBAdobe PDFView/Open
Bibliography.pdfBibliography(บรรณานุกรม)376.7 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfAppendix(ภาคผนวก)530.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.