Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1960
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorสราวุฒิ, สมนาม-
dc.contributor.authorมิกิ, กัณณะ-
dc.date.accessioned2019-11-08T07:44:56Z-
dc.date.available2019-11-08T07:44:56Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttp://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1960-
dc.descriptionA mobile phone had been applied to monitor the primitive color (red (R), green (G), blue(B)) from a digital image to examine the uniform of the coffee cherry ripening and the degrees of coffee roasting because coffee quality, such as taste, aroma, color, acidity, etc., related to the mentioned factors. The conditions in the image caption, i.e. light intensity, focus range, and amount of sample, were controlled by a home-made acrylic RGB-detection box applicable to solid and liquid samples, and support to the various size of phones with the maximum area of 630 cm2. The ambient light could not percolate through a close detection box while monitoring even in different light conditions with high precisely detection (%RSD < 1; n=11). The standard RGB value of cherry ripening and degree of light/medium/dark roasting were defined in order to examine on the random samples of coffee cherry and the roasted bean. In addition, the RGB-detection box was also applied to verify the ripeness degree in fruits. The acidity is one of the key components of the coffee quality which could be analyzed by titration. However, the end point observation with bear eyes might error from the interfering of coffee color. In this work, a mobile phone was employed to assess the primitive color of digital image from observing the change in color of indicator, and then used the gained RGB values to construct a titration curve. In addition, flow-based analysis was also applied to the setup for the signal monitoring procedure. A good precision and detection time of 25 sec were achieved. From the analyses of titratable acidity in coffee beans; i.e. green beans, light/medium/dark roasts, gave the all results according to the potentiometric standard method.th_TH
dc.description.abstractโทรศัพท์มือถือได้ถูกประยุกต์ใช้ตรวจวัดค่าแม่สี (แดง (R), เขียว (G), น้ำเงิน (B)) จากภาพดิจิตอลเพื่อตรวจสอบการสุกของผลเชอร์รี่กาแฟและระดับการคั่วกาแฟ เนื่องจากคุณภาพกาแฟ เช่น รส กลิ่น สี ความเป็นกรด ฯลฯ มีความสัมพันธ์กับปัจจัยดังกล่าว สภาวะในการถ่ายภาพ ได้แก่ ความเข้มแสง ระยะโฟกัสภาพ และปริมาณของตัวอย่าง จะถูกควบคุมด้วยกล่องตรวจวัดค่าแม่สีแบบอะคริลิกที่ประดิษฐ์เอง สามารถใช้กับตัวอย่างที่เป็นของแข็งและของเหลว รวมทั้งรองรับขนาดของโทรศัพท์มือถือที่แตกต่างกันด้วยพื้นที่สูงสุดถึง 630 cm2 แสงจากภายนอกไม่สามารถผ่านเข้าไปในกล่องตรวจวัดที่ปิดสนิทแม้ว่าอยู่ในสภาพแสงที่แตกต่างกันซึ่งมีความเที่ยงตรงในการวัดสูง (%RSD < 1; n=11) ค่า RGB มาตรฐานของผลเชอร์รี่กาแฟ และระดับการคั่วแบบ คั่วอ่อน/คั่วกลาง/คั่วเข้ม ได้ถูกกำหนดเพื่อใช้ตรวจสอบผลเชอร์รี่กาแฟและกาแฟคั่ว และยังได้ใช้กล่องตรวจวัด RGB เพื่อตรวจสอบระดับความสุกของผลไม้อีกด้วย ความเป็นกรดเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญของคุณภาพกาแฟซึ่งตรวจวิเคราะห์ได้ด้วยการไทเทรต อย่างไรก็ตาม การสังเกตจุดยุติด้วยตาเปล่าอาจคลาดเคลื่อนได้จากการรบกวนของสีกาแฟ ในงานนี้ โทรศัพท์มือถือได้ถูกนำมาใช้ประมวลข้อมูลค่าแม่สีของภาพดิจิตอลจากการสังเกตการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ และนำค่า RGB ที่ได้มาสร้างกราฟการไทเทรต นอกจากนี้การวิเคราะห์แบบอาศัยการไหลได้ประยุกต์ใช้กับชุดวิเคราะห์นี้ในขั้นตอนการตรวจวัดสัญญาณ ความเที่ยงตรงมีค่าดีและใช้เวลาตรวจวัด 25 วินาที จากการวิเคราะห์ความเป็นกรดที่ไทเทรตได้ในเมล็ดกาแฟ ได้แก่ เมล็ดดิบ เมล็ดคั่วอ่อน/คั่วกลาง/คั่วเข้ม พบว่าให้ผลสอดคล้องกับวิธีมาตรฐานแบบโพเทนชิโอเมทรีth_TH
dc.description.sponsorshipสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)th_TH
dc.format.mediumApplication/pdfth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherChiang Mai Rajabhat Universityth_TH
dc.rights©CopyRights มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่th_TH
dc.subjectโทรศัพท์มือถือth_TH
dc.subjectกาแฟth_TH
dc.subjectความเป็นกรดth_TH
dc.subjectค่าแม่สีth_TH
dc.subjectการวัดสีth_TH
dc.subjectการวิเคราะห์แบบอาศัยการไหลth_TH
dc.subjectMobile phoneth_TH
dc.subjectCoffeeth_TH
dc.subjectAcidityth_TH
dc.subjectPrimitive colorth_TH
dc.subjectColorimetryth_TH
dc.subjectFlow-based analysisth_TH
dc.titleการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟโดยอาศัยการตรวจวัดสัญญาณด้วยโทรศัพท์มือถือth_TH
dc.title.alternativeQuality Audit of coffee Bean Based on Signal Detection with a Mobile Phoneth_TH
dc.typeResearchth_TH
Appears in Collections:Research Report

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cover.pdfCover(ปก)448.46 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfAbstract(บทคัดย่อ)388.74 kBAdobe PDFView/Open
Content.pdfContent(สารบัญ)492.99 kBAdobe PDFView/Open
Chapter1.pdfChapter1(บทที่ 1)426.74 kBAdobe PDFView/Open
Chapter2.pdfChapter2(บทที่ 2)1.05 MBAdobe PDFView/Open
Chapter3.pdfChapter3(บทที่ 3)1.61 MBAdobe PDFView/Open
Chapter4.pdfChapter4(บทที่ 4)2.02 MBAdobe PDFView/Open
Chapter5.pdfChapter5(บทที่ 5)406.67 kBAdobe PDFView/Open
Bibliography.pdfBibliography(บรรณานุกรม)480.78 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfAppendix(ภาคผนวก)1.89 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.