Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1507
Title: การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3
Other Titles: The 3rd Year Development of Chiang Mai Community Agro-Tourism Management Potential
Authors: ธนมนต์, ธนรัตนพิมลกุล
สรุจพิสิษฐ์, พยัคฆภาพ
บัญชา, อินทะกูล
วชิรนนท์, แก้วตาปี
Keywords: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การบริหารจัดการ
Issue Date: 2560
Publisher: สำนักหอสมุด. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Citation: ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560, หน้า 287-298
Abstract: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ แล้วนำมาสังเคราะห์รูปแบบของการท่องเที่ยว และหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและสนับสนุนด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรของท้องถิ่น จำนวน 10 ชุมชน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เหมาะสมที่สุดของท้องถิ่น เป็นการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมทางด้านการเกษตรและซื้อผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน ชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเหล่านี้มีศักยภาพการบริหารจัดการเฉลี่ยรวมระดับปานกลาง มีระดับคะแนน 3.16 โดยมีศักยภาพด้านการกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยว การวางแผนและความสามารถในการนำเอาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนมาจัดทำเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว ในระดับปานกลาง ด้วยคะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า 3.00 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเสนอแนวทางการยกระดับการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 2 ข้อ ได้แก่ 1) แนวทางการเตรียมความพร้อมของทุนมนุษย์ต่ออุปทานการท่องเที่ยว คือ การบริหารจัดการ เช่น การบริหารจัดการองค์กรฝึกให้ผู้นำได้กำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายทิศทางการดำเนินงาน ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชนในอนาคตโดยอาศัยข้อมูลการดำเนินงานการท่องเที่ยวของปีที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ นำมาพิจารณาเพื่อที่จะได้แนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะต้องฝึกฝนบันทึกรายการบัญชีอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกเห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการจัดทำบัญชี การบริหารจัดการด้านการผลิตและการให้บริการโดยพยายามจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวให้ครบทั้ง 12 เดือน พยายามจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนไม่ให้ซ้ำกัน พร้อมทั้งหาจุดเด่นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ชุมชนมีอยู่มาจัดกิจกรรม 2) แนวทางการรักษาศักยภาพและฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน โดยพยายามอนุรักษ์การทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ ควรกำหนดรูปแบบเกษตรชุมชนของตน เช่น เกษตรอินทรีย์ เกษตรเคมีหรือเกษตรปลอดภัย นอกจากนั้นควรมี การถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรให้กับเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อการคงอยู่ของการเกษตรดังกล่าว
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1507
ISBN: 9786167669519
Appears in Collections:Article

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ยั่งยืน-ธนมนต์ ธนรัตนพิมลกุล.pdf264.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.