Article Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 110
Issue DateTitleAuthor(s)
-Comparison of forest smoke detection performance of sensorPanpaeng, Sancha; Yannakonkun, Benjaphorn
-The development of smoke detection techniques with technology Image processingPanpaeng, Sancha; Sakunwutthichai, Phanuwa
2561กฎหมายในสังคมไทยกับความยุติธรรม : บทวิเคราะห์เชิงนิติปรัชญานิมิต, วุฒิอินทร์
2561Pierre bourdieu: ความคิดว่าด้วยชนชั้น และรสนิยมการบริโภคลัดดา, ประสพสมบัติ; พจนา, มณฑีรรัตน์
2561การอภิปรายสังเขปเกี่ยวกับภาพยนตร์ชื่อดังของหวง สู่ฉิน ผู้กำกับหญิงชาวจีน เรื่อง Soul of a paintingวิราช, ทูลแก้ว
2561ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุทธศาสตร์ชาติไทย 20 ปี ภายใต้ภูมิทัศน์โลกยุค 4.0ฐากูร, ข่าขันมะลี
2561การเพาะเลี้ยงเซลล์ความหนาแน่นสูงโดยกระบวนการหมักแบบเฟ็ด-แบตซ์กัลทิมา, พิชัย
2561ความสำคัญทางวัฒนธรรมของ "โตะโคะโนะมะ" เอกลักษณ์ห้องแบบญี่ปุ่นกับคุณค่าที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันอุรพล, แดนโพธิ์; กรุณา, กลจักร์วงค์ษา; วทัญญู, ศรีอุทัย
2561การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นพวงพยอม, ชิดทอง; ปวีณา, โฆสิโต; สุดารัตน์, สมบัติ
2561วิถีชีวิตชนชาวมอญ : กรณีศึกษาบ้านต้นตัน ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่อิสริยาภรณ์, แสงปัญญา
2561การศึกษาปัญหาและกลวิธีการแก้ปัญหาในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยของนักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศศิธร, ศรีรัตน์; Kawaiํ, Yukiko; Shima, Yumiko
2561การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน กรณีศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รณวีร์, พาผล
2561การศึกษานโยบายการศึกษาด้านภาษาของประเทศไทย กรณีศึกษานโยบายการสอนภาษาต่างประเทศตุลยนุสรญ์, สุภาษา
2561ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ปิยวดี, นิลสนธิ; ใบชา, วงศ์ตุ้ย; วรวิทย์, ศุภวิมุติ
2561องค์ประกอบของโกธิคและผู้กระทำการผู้หญิงในละครโทรทัศน์ The Chilling adventure of Sabrina 2018ณัฎฐา, ศศิธร
2561ความเหนื่อยล้าของนักบิน : ผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยทางการบินลัลลิยา, แพร่พาณิชวัฒน์; พิชญา, มณีรัตน์
2561การจัดการปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่สุรศักดิ์, นุ่มมีศรี; ชาญ, ยอดเละ; พิมพวัฒน์, ธีรฐิตยางกูร
2561การสำรวจและงิเคราะห์อุปสรรคทางด้านการเรียนคำศัพท์ภาษาจีนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนในประเทศไทยกิตติรัตน์, พจน์ไตรทิพย์
2561เปรียบเทียบสีสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาติไทยและจีนชายภัทรสุรวงศ์, วงศ์หล้า
2561การวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่เงิน USDJPY โดยใช้ตัวบ่งชี้ MACDอาจารีย์, ทองอ่อน
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 110