Please use this identifier to cite or link to this item: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1340
Title: การมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมายในพื้นที่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Other Titles: The practical enforceability of law within the area where ethnic groups dwell : Case study of karen ethnic in Samoeng Tai , Samoeng District , Chiang Mai Province ,Thailand
Authors: นิล, พันธุ์คงชื่น
Niel, Punkongchune
Keywords: การมีผลใช้บังคับ
กฎหมายในพื้นที่อาศัย
กลุ่มชาติพันธุ์
กรณีศึกษา
กะเหรี่ยง
Issue Date: 2561
Publisher: Chiang Mai Rajabhat University
Abstract: งานวิจัยเรื่องการมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมายในพื้นที่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ : กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาจารีตประเพณี กฎระเบียบชาวกะเหรี่ยง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 2.ศึกษาความรู้เรื่องกฎหมายของชาวกะเหรี่ยง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 3.ศึกษาแนวทางการใช้บังคับกฎหมายกับกลุ่มชาติพันธุ์ในทางปฏิบัติ 4. เพิ่มความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ เป็นต้น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชนพร้อมกับประชากรกลุ่มชาติกะเหรี่ยง ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา จากการศึกษาพบว่า วัตถุประสงค์ที่ 1.ศึกษาจารีตประเพณี กฎระเบียบชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ใช้ความเชื่อผูกพันกับจารีตประเพณีจนกลายเป็นกฎระเบียบที่มีสภาพบังคับ แต่ในปัจจุบันชาวกะเหรี่ยงมีการจัดทำระเบียบที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น แต่กลับไม่ได้มีผลบังคับใช้ได้อย่างจารีตประเพณีกฎระเบียบดั้งเดิม ด้วยความเชื่อที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคม 2. ศึกษาความรู้เรื่องกฎหมายของชาวกะเหรี่ยง โดยส่วนใหญ่ชาวกะเหรี่ยงมีความรู้อ่านเขียนภาษาไทยได้น้อยมาก ส่งผลให้ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต เช่น พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติมีความรู้น้อยมาก และไม่สามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามกฎหมาย 3. ศึกษาแนวทางการใช้บังคับกฎหมายกับกลุ่มชาติพันธุ์ในทางปฏิบัติ เมื่อกลุ่มชาติพันธุ์มีความรู้ในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตค่อนข้างน้อย ส่งผลให้การปฏิบัติย่อมไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจึงกลายเป็นใช้อำนาจรังแกประชาชน การใช้บังคับกฎหมายจึงอยู่ในลักษณะผ่อนปรนมาตลอด ยิ่งทำให้กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายยิ่งไปกว่าเดิม งานวิจัยฉบับนี้ จึงเห็นควรให้สนับสนุนการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ในฐานะที่เป็นเป็นคนไทยอยู่ภายใต้กฎหมายไทย โดยต้องเป็นการให้ความรู้อย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงการชี้ว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกกฎหมาย แต่ยังหมายถึงสิทธิ์ในการจัดการทรัพยากร การมีส่วนร่วมในการปกครอง และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขกฎหมายหรือตรากฎหมายเพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยรวมอย่างแท้จริง
Description: The objectives of research “The practical enforceability of law within the area where ethnic groups dwell : Case study of karen ethnic in Samoeng Tai , Samoeng District , Chiang Mai Province ,Thailand” were 1) Studying customary Karen Rules Samoeng Tai Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province 2) Study of Karen Laws Samoeng Tai Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province 3) Study the guidelines for the application of the law to ethnic groups in practice. 4. Increase the knowledge of the laws related to the ethnic way of life such as the National Forest Act. This research use qualitative research methodology. By field data collection. Based on interviews with community leaders along with ethnic groups of karen ethnic in Samoeng Tai , Samoeng District , Chiang Mai Province ,Thailand. And descriptive data analysis. According to studies, it has been found that objective 1. Studying customary Karen Rules It has changed from traditional beliefs to mandated rules. But at present, the Karen people have made written regulations. However, it does not apply to traditional customary rules. With faith that changes according to social conditions. 2. Study of Karen Laws Most Karen have very little knowledge of Thai. As a result, legal knowledge related to life, such as the National Forest Act, is very limited. And can not legally act. 3. Study the guidelines for the application of the law to ethnic groups in practice. Ethnic groups have relatively little legal knowledge in relation to their lifestyle. As a result, the practice is not legal and when state officials enforce strict laws, it becomes a power to persecute the people. The law is in a relaxed manner. Ethnic groups are not aware of the importance of the law. This research It should be encouraged to provide legal education in relation to the ethnic way of life. As a Thai under Thai law It must be truly literate, not just an indication of how to be legal. It also means the right to manage resources. Participation in government And participation in the amendment of the law or the enactment of the law for the benefit of the community as a whole
URI: http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1340
Appears in Collections:Research Report

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.Cover.pdfCover485.63 kBAdobe PDFView/Open
2.Abstract.pdfAbstract531.02 kBAdobe PDFView/Open
3.Content.pdfContent399.89 kBAdobe PDFView/Open
4.Chapter-1.pdfChapter-1440.95 kBAdobe PDFView/Open
5.Chapter-2.pdfChapter-2575.61 kBAdobe PDFView/Open
6.Chapter-3.pdfChapter-3542.97 kBAdobe PDFView/Open
7.Chapter-4.pdfChapter-4461.19 kBAdobe PDFView/Open
8.Chapter-5.pdfChapter-5440.95 kBAdobe PDFView/Open
9.Bibliography.pdfBibliography464.51 kBAdobe PDFView/Open
10.Appendix.pdfAppendix460.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.