Research Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตําบลป่าตุ้ม อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่นิโลบล, วิมลสิทธิชัย
2565การพัฒนาพื้นที่แบ่งปันความรู้ “ปัญญาป่าตุ้ม” ออนไลน์แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิโลบล, วิมลสิทธิชัย
2565การศึกษาสภาพการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านการรู้เท่าทันสื่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่นิโลบล, วิมลสิทธิชัย
-An Integration System of Information Technology with the Network User Database Chinag Mai Rajabhat UniversityManomuang, Acting Sub LT. Arnon
2547ประสิทธิผลกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคเหนือของประเทศไทยประพันธ์, ธรรมไชย
2544ความคิดเห็นของนักศึกษาในการศึกษาต่อหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ : รายงานการวิจัยรำพึง, พูลสุข
2546การศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : งานวิจัยวีระศักดิ์, สมยานะ
2547การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจำตามสัญญาสถาบันราภัฏเชียงใหม่จิรวรรณ, บุญมี
2547การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่สากาญจนา, สุระ
2548การวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการและแนวทางการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตของโรงเรียนในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ปรัชญา, ใจสะอาด
2547การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องตัวแปรอาร์เรย์ (ARRAY) ในภาษา C : รายงานการวิจัยสุพี, เจริญพานิช
2544การพัฒนากระบวนการสอน "สร้างอนาคตร่วมกัน" สอนภาษาไทยโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ : กรณีศึกษาวิชาวรรณคดีแบบฉบับ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง : รายงานการวิจัยสนิท, สัตโยภาส
2548การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับท้องถิ่น วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : รายงานการวิจัยวันทนีย์, วงศ์ยัง
2544การพัฒนากระบวนการสอน "สร้างอนาคตร่วมกัน" สอนภาษาไทยโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญสนิท, สัตโยภาส
2549การเปลี่ยนแปลงคาบของดาวแปรแสง AD CMi และ VZ Cnc : รายงานการวิจัยวิระภรณ์, ไหมทอง
2547การบูรณาการการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น : กรณีศึกษาวิชาการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์สนิท, สัตโยภาส
2549การใช้วิธีการสอนโดยอาศัยวิธีการเรียนรู้แบบยึดปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) รายวิชา สารมลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชาญ, ยอดเละ
2549การจำลองสภาพอากาศเชิงตัวเลขของพายุโซนร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยใช้แบบจำลอง WRFภาคภูมิ, รัตน์จิรานุกูล
2548การขยายพันธุ์ขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ในสภาพปลอดเชื้อกิตติศักดิ์, โชติกเดชาณรงค์
2561การใช้และความต้องการใช้ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC) ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ธญา, ตันติวราภา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20