Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.003 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่องทรัพยาการน้ำสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่วีรวรรณ, เวนวล; อโนดาษ์, รัชเวทย์; พงษ์พันธุ์, ลีฬหเกรียงไกร
2558การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง "มหัศจรรย์ยางพารา" โดยใช้แนวการสอน STEM กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเกศินี, ทองอ่ำ; อโนดาษ์, รัชเวทย์; ภาณุพัฒน์, ชัยวร
2558การสร้างชุดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊สเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ในการศึกษาศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอัจฉรา, ใจนันตา; อโนดาษ์, รัชเวทย์; ภาณุพัฒน์, ชัยวร
2559การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ "แบบราชา" เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดสำหรับเด็กปฐมวัยรัชฎา, ดวงใจ; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; วีระศักดิ์, ชมภูคำ
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบวกครกเหนือ จังหวัดเชียงใหม่อุไรวรรณ, ทองพฤกษ์; อนงค์ศิริ, วิชาลัย; วชิรา, เครือคำอ้าย
2559การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาและผังกราฟิกเพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กีรกานต์, คำขาว; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2550การสร้างแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความก้าวหน้าทางการเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-4 ปีกัณชลีย์, จินดารัตน์; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; สนธยา, สวัสดิ์
2558การคิดเเก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกู่คำ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่พรศรี, อุ่นตุ้ม; สกล, แก้วศิริ; ยุพิน, อินทะยะ
2552การทดลองใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปีศุภฎี, ชิกว้าง; เยี่ยมลักษณ์, อุดาการ; ณัฐวุฒิ, ณ ปั๋น