Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 20 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง มาตราแม่ ก กา และมาตราตัวสะกดในภาษาไทยพัชรินทร์, กุลกิตติโกวิท; โกชัย, สาริกบุตร; สนิท, สัตโยภาส
2559การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาประยุกต์ทางคณิตศาสตร์และทักษะการทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ศิลากาญจน์, รุ่งเรือง; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2558การคิดเเก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมแบบอริยสัจ 4 สาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดกู่คำ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่พรศรี, อุ่นตุ้ม; สกล, แก้วศิริ; ยุพิน, อินทะยะ
2553การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศีกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค 9 คำความกวิน, ทนันไชย; ศิริพร, ขีปนวัฒนา; ชาตรี, มณีโกศล
2558การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามแบบหมวกหกใบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ปรารถนา, วงษ์ชื่น; ยุพิน, อินทะยะ; ศศิธร, อินตุ่น
2549การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2ราณี, ไชยวงค์; ณัฐวุฒิ, ณ ปั่น; สนธยา, สวัสดิ์
2561การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือควบคู่กับเกม เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ประภาศิริ, ปราโมทย์; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2559การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ชนันทร, แป้นแก้ว; วีระศักดิ์, ชมภูคำ; พิชญ์สินี, ชมภูคำ
2561ผลของการเล่นในสนามเด็กเล่น BBL ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางการเคลื่อนไหวในนักเรียนระดับประถมศึกษาส่งศรี, พุทธเกิด; อัจฉรียา, กสิยะพัท; เกษม, นครเขตต์
2562การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณรงค์ชัย, ธนกิจภาคิน; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; สมเกตุ, อุทธโยธา; ชุฏิภัคส์, เขมวิมุตติวงศ์