Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 167 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2560ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าและแนวทางการป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแม่วาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่อภิญญา, วงค์ใหม่; สามารถ, ใจเตี้ย; สายหยุด, มูลเพ็ชร์
2560แนวทางการพัฒนารูปแบบงานวิชาการของโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่สุกัญญา, แก้วหล้า; พิทยาภรณ์, มานะจุติ; ชไมมน, ศรีสุรักษ์
2561ผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงใหม่เดือนฉาย, ปั๋นป้อม; สายหยุด, มูลเพ็ชร; ทรงยศ, คำชัย
2560ผลของมุมฮอปเปอร์รูปลิ่มต่อการติดขัดของวัสดุเม็ด 2 มิติภายใต้การสั่นแนวดิ่งตะวันฉาย, ตุงคะนาคร; ภาณุพัฒน์, ชัยวร; เสรี, ปานซาง
2560แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว ตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติภาคิม, จิรจตุรพรกุล; ศิริมาศ, โกศัลพิพัฒน์; ชไมมน, ศรีสุรักษ์
2560การประยุกต์ใช้เอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสจากจิ้งหรีดเพื่อทดสอบหาสารกำจัดแมลง กลุ่มคาร์บาเมตและกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในตัวอย่างผักจำรัส, เลิศศรี; อัจฉรียา, ชมเชย; วัชรี, หาญเมืองใจ
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาจีนในการเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่หลิงหยุน, หยาง; กมลทิพย์, คำใจ
2562การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานติดตามผลการเรียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ธีรพงศ์, เตชาติ; สำเนา, หมี่นแจ่ม; หนูม้วน, ร่มแก้ว
2561การประเมินผลการควบคุมภายในและแนวทางการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่สรัญญา, ทั้งสุข; กมลทิพย์, คำใจ
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊กพัชราภรณ์, เมธีการย์; กัลยา, ใจรักษ์