Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 161-170 of 183 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2563การพัฒนาสมรรถนะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของครูแกนนำสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพทนงศักดิ์, จันทบุรี; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; เกตุมณี, มากมี; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2563รูปแบบการสร้างภาวะผู้นำเยาวชนปกาเกอะญอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้บริบทพื้นถิ่นของตำบลแม่นาจาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนธนาคาร, โกศัย; สมเกตุ, อุทธโยธา; สนิท, สัตโยภาส; สำเนา, หมื่นแจ่ม
2562แนวทางการพัฒนางานวิชาการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่มัทธนา, คงทวีบุญ; สนิท, หาจัตุรัส
2563การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์บนพิ้นที่สูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ศุภมาส, เสนธรรม; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์
2562แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านแม่กอนใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สุวรรณี, กันทะปิง; สายฝน, แสนใจพรม
2562การพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่วสันต์, บุญประสม; จักรปรุฬห์, วิชาอัครวิทย์; สนิท, หาจัตุรัส
2562การบริหารงานห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนสุพรรณษา, ชะเวียตะคุ; สำเนา, หมื่นแจ่ม; สายฝน, แสนใจพรม
2562การบริหารจัดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่วันทนีย์, ใจเฉพาะ; ชไมมน, ศรีสุรักษ์; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์
2562แนวทางการบริหารปัจจัยที่ส่งผลต่องานนิเทศภายในของโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากสุภัจฉรา, กาใจ; สายฝน, แสนใจพรม; สมเกตุ, อุทธโยธา
2562การพัฒนาคู่มือการเปลี่ยนผ่านเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่สิทธิสอน, คำตุ้ย; สมเกตุ, อุทธโยธา; ศิริมาศ, โกศัลย์พิพัฒน์