Browsing by Author มนัส, สุวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กลยุทธ์การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นพลโลกให้กับผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดน่านนภาพร, แสงนิล; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; เรืองวิทย์, นนทภา
2561กลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของนักเรียนนายสิบตำรวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจักรพงศ์, วงศ์พิทักษ์กุล; มนัส, สุวรรณ; อนุรักษ์, ปัญญานุวัฒน์; เรืองวิทย์, นนทภา
2561การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐานสี่ของศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระผาคอก อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายณอภัย, พวงมะลิ; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; เรืองวิทย์, นนทภา
2558การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายมาโนช, ชาบรา; มนัส, สุวรรณ; อนาโตล, โรเจอร์ เปลติเยร์; เสรี, ปานซาง
2562การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำชุมชนต้นแบบของจังหวัดลำปางพรนับพัน, วงศ์ตระกูล; ณัฐิยา, ตันตรานนท์; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง
2561การให้ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมนัส, สุวรรณ; กังสดาล, กนกหงส์; สุรสิงห์, แสงโสด
2555ความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาสังคมของผู้สูงอายุ : กรณีเทศบาลตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่อังกูร, ยาสุวรรณ; จุไรรัตน์, จุลจักรวัฒน์; มนัส, สุวรรณ
2561ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู้นำเพื่อการดำรงอยู่ของสถานศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยยุพิน, ชัยราชา; มนัส, สุวรรณ; สมาน, ฟูแสง; สุเทพ, พงศ์ศรีวัฒน์
2559ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศแสงเดือน , วงศ์ชวลิต; มนัส, สุวรรณ; มังกร, ทองสุขดีี; ชวิศ, จิตรวิจารณ์
2562รูปแบบพัฒนาการสื่อสารเชิงคุณธรรมของผู้นำทางการศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 15กรศิริ, กรองสุดยอด; กมลณัฏฐ์, พลวัน; มนัส, สุวรรณ; สุบัน, พรเวียง
2560เศรษฐกิจพอเพียง: พระอัจฉริยภาพทางมนุษยนิเวศวิทยาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมนัส, สุวรรณ; ถนัด, บุญชัย
2556แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุทธิพงศ์, นิพัทธนานนท์; มนัส, สุวรรณ; วัฒนพงศ์, รักษ์วิเชียร; พัฒนา, บุญญประภา