Browsing by Author นุ่มมีศรี, สุรศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ลุ่มน้ำยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนนุ่มมีศรี, สุรศักดิ์; คณะ
2552การจัดการมลพิษทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนุ่มมีศรี, สุรศักดิ์; และคณะ
2551การจัดการมลภาวะทางอากาศโดยชุมชนเพื่อชุมชนเป็นสุขภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษาพื้นที่ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนนุ่มมีศรี, สุรศักดิ์; Nummesri, Surasak; รักษ์แจ่มจันทร์, ดวงชัญญา; Rukjamjun, Dongchanya
-การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมย่าน ตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่นุ่มมีศรี, สุรศักดิ์; Nummisri, Surasak; บุญแจ้ง, สมศักดิ์; ไมตรี, มูลกัลทา
2551การใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยโดยการแปรสภาพเป็นวัตถุดิบในงานเซรามิกนุ่มมีศรี, สุรศักดิ์; Nummesri, Surasak
23-Jan-2561การใช้ระบบบึงประดิษฐ์บำบัดน้ำเสียจากการผลิตกระดาษสานุ่มมีศรี, สุรศักดิ์
2550ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาเรื่องทรัพยากรน้ำของชุมชนไทลื้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่นุ่มมีศรี, สุรศักดิ์; และคณะ