Browsing by Author ณรงค์, ณ เชียงใหม่

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน เพื่อรองรับการเข้าสุ่ประชาคมอาเซียนของอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนวพร, จารุมณี; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
2558การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านแม่ใจใต้ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่จตุพร, ปัญญาไว; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
2554การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดการขยะมูลฝอย ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางวิชัย, แปงแก้ว; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
2561การศึกษามาตรฐานส้วมสาธารณะในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ถนนเชียงใหม่-ฮอด จังหวัดเชียงใหม่สุวิชญาน์, ใจหนิม; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
2558การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมสุขภาพของผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูนรุ่งชฎาพร, ใจยา; รพีึพร, เทียมจันทร์; ณรงค์, ณ เชียงใหม่
2557ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชากรตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ณรงค์ศักดิ์, อินต๊ะ; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ทรงยศ, คำชัย
2561ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่วีรวัลย์, ศิรินาม; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ชวิศ, จิตรวิจารณ์
2562ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ภัทรภร, ฤทธิชัย; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ชวิศ, จิตรวิจารณ์
2558พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่กัลยาณี, อุปราสิทธิ์; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; วันทนีย์, ชวพงค์
2554พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกร ตำบลทุ้งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่อำพร, สมสิงห์คำ; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; จิติมา, กตัญญู
2561สภาวการณ์การบาดเจ็บซ้ำซาก ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแกะสลักเครื่องเงินวัวลาย ชุมชนหมื่นสารบ้านวัวลายและชุมชนวัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นลินรัตน์, วรโชติภูดินันท์; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; พิศักดิ์, ชินชัย