Browsing by Author ณกานต์, อนุกูลวรรธกะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้ สาระวิชาสังคมศึกษาของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป โดยกระบวนการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเสกสรร, ท้าวทุมมา; ธรรศ, ศรีรัตนบัลล์; ณกานต์, อนุกูลวรรธกะ
2561การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตร ของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนณกานต์, อนุกูลวรรธกะ
2019การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ 2ณกานต์, อนุกูลวรรธกะ
2560ขนมกับการสร้างความเป็นไทใหญ่แม่ฮ่องสอน: มองผ่านขนมอาละหว่า เปงม้ง ส่วยทะมินธรรศ, ศรีรัตนบัลล์; สลิลา, พันชนะ; ณกานต์, อนุกูลวรรธกะ; สุรเดช, ลุนิทรานนท์; เสกสรร, ท้าวทุมมา