Browsing by Author ชูสิทธิ์, ชูชาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดการศึกษานอกโรงเรียนของศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง โดยการมีส่วนร่วมของขุมขนกชพรรณ, แก้วปัญญา; สนิท, สัตโยภาส; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2560การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงชูสิทธิ์, ชูชาติ; เฉลิมชัย, ชัยชมภู; ถนัด, บุญชัย; ชุติวลัญชน์, เสมมหาศักดิ์
2551การประเมินการใช้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเกียรติสุดา, กาศเกษม; ชาตรี, มณีโกศล; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2019การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และจัดสรรน้ำทางการเกษตร ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2552การศึกษากระบวนการใช้หลักสูตรธนาคารอาหารชุมชนของโรงเรียนบ้านห้วยขาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1จันทร์เพ็ญ, ไพรเสถียรสุข; ชาตรี, มณีโกศล; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2552การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนสุจฑินันท์, สุวรรณบุษย์; ชาตรี, มณีโกศล; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2550การศึกษาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยผึ้ง ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนชนินทร์, แสงต่าย; ชูสิทธิ์, ชูชาติ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2550การสร้างรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านปางไม้ตะเคียน ตำบลออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่วรัฐพร, ปัญญาปัน; ชูสิทธิ์, ชูชาติ; สิริวันทน์, ชัยญาณะ
2550การเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่นอกภาคเกษตรกรรมของสตรีบ้านแม่ขัก ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่อนุวัฒน์, นิวาศานนท์; ชูสิทธิ์, ชูชาติ; ดาวรุ่ง, วีระกุล
2561การเสด็จประพาสต้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนชูสิทธิ์, ชูชาติ; ถนัด, บุญชัย
2561บ่อเกิดแห่งปรัชญา : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาสังคมไทยชุติวลัญชน์, เสมมหาศักดิ์; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2560ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตชูสิทธิ์, ชูชาติ; ถนัด, บุญชัย; ชุติวลัญชน์, เสมมหาศักดิ์
2560ผลของความหนาของแผ่นตะแกรงอัดเม็ดและความเร็วรอบของเพลาต้นกำลังที่มีผลต่อคุณภาพอาหารสัตว์อัดเม็ดนครินทร์, พริบไหว; ชูสิทธิ์, ชูชาติ; ถนัด, บุญชัย; ชุติวลัญชน์, เสมมหาศักดิ์
2547ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหายาเสพติดของนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา จังหวัดเชียงใหม่สมมิทธิ์, ทิพยมณฑล; อุเทน, ปัญโญ; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2554ศึกษาการใช้กระบวนการสร้างอนาคตร่วมกันบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่อ่องสอน เขต 1ชัชวาลย์, ปันยศ; สนิท, สัตโยภาส; ชูสิทธิ์, ชูชาติ
2551แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องสอนศึกษาสายสุนีย์, ดวงเกตุ; ประพันธ์, ธรรมไชย; ชูสิทธิ์, ชูชาติ