Browsing by Author ชวิศ, จิตรวิจารณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชัน, หันชัยเนาว์; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; ชุฏิภัคค์, เขมวิมุตติวงศ์; ธเนศ, ศรีวิชัยลำพันธ์
2562การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลณรงค์ชัย, ธนกิจภาคิน; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; สมเกตุ, อุทธโยธา; ชุฏิภัคส์, เขมวิมุตติวงศ์
2552การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่ศาสนธรรมของโครงการพระธรรมจาริกที่มีประสิทธิผลคำเหิ้ง, คำสาว; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; กัลยา, ธรรมพงษา
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช และระดับเอ็นไซม์โคลีนเอสเตอเรส ของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่วิทยา, เทิดไพรพนาวัลย์; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; ทรงยศ, คำชัย
2561ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่วีรวัลย์, ศิรินาม; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ชวิศ, จิตรวิจารณ์
2553ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจากมลพิษทางอากาศในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สุพจน์, วุฒิวงศา; ชวิศ, จิตรวิจารณ์; อุไรวรรณ, คำไทย
2562ผลการใช้โปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ภัทรภร, ฤทธิชัย; ณรงค์, ณ เชียงใหม่; ชวิศ, จิตรวิจารณ์
2559ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศแสงเดือน , วงศ์ชวลิต; มนัส, สุวรรณ; มังกร, ทองสุขดีี; ชวิศ, จิตรวิจารณ์