Browsing by Author กัลยา, ใจรักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การวิเคราะห์ช่องว่างคุณภาพการบริการ: กรณีศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ภัทรพร, สุวรรณพูล; กัลยา, ใจรักษ์
2560ปัจจัยความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กัญชลี, หมูฝั้น; กัลยา, ใจรักษ์
2562ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งานระบบยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้มีเงินได้ในเขตอำเภอลี้ จังหวัดลำพูนฟ้ารฬิณฑ์, ฟ้าฎิษฐกุล; กัลยา, ใจรักษ์
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุเฉลิมศักดิ์, บุญประเสริฐ; กัลยา, ใจรักษ์
2561ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊กพัชราภรณ์, เมธีการย์; กัลยา, ใจรักษ์
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ศศิจันทร์, ปัญจทวี; กัลยา, ใจรักษ์
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการแบบมีส่วนร่วมในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำดื่มธาวินี, ออนเป็ง; กัลยา, ใจรักษ์
2563รูปแบบการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของกลุ่มลูกค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)ชัชรีย์, คำสุข; กัลยา, ใจรักษ์